• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 3
การใช้งานทรัพยากรและพลังงาน

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

3.1 การใช้น้ำ

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน
         จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
          
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
          (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
          
(3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
          
(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

 1) มาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (มาตรการประหยัดน้ำ)
 2) ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวทาง
     ปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

 3) สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ทรัพยากรและ 
     พลังงานของสำนักการต่างประเทศ (น้ำประปา)

     - การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
     - การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
     - การตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ชำรุดเพื่อซ่อมบำรุง

     - การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
         - 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
                
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
                
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
                
(3) บรรลุเป้าหมาย
                
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุง
                     อย่างต่อเนื่อง
           
         
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
                
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
                
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
                
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
                    เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ
                    เปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

ข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเก็บข้อมูล
     1) ข้อมูลการใช้น้ำประปาแต่ละเดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 และ
          ปี พ.ศ. 2566 
   
     2) ข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้น้ำประปา ประจำปี พ.ศ. 2565
         และปี พ.ศ. 2566 ตามเป้าหมายแต่ละเดือน

     3) ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปา การวิเคราะห์
         สาเหตุและแนวทางแก้ไข

3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน
         
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักการต่างประเทศมีการประหยัดน้ำ
  ในพื้นที่ทำงาน

3.2 การใช้พลังงาน

3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
         
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
         
(2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด - ปิด เป็นต้น
         
(3) การใช้พลังงานทดแทน
         
(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

1) มาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (มาตรการประหยัดไฟฟ้า)
2) ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
    ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

3) สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงานของ
    สำนักการต่างประเทศ (ไฟฟ้า)
     - การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
     - การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า

     - การใช้พลังงานทดแทน

3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
         - 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
               
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
               
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
               
(3) บรรลุเป้าหมาย
               
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

         - 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
               
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
               
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
               
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
                    เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ
                    เปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเก็บข้อมูล
     1) ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 และ
         ปี พ.ศ. 2566

     2) ข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 
         ปี พ.ศ. 2566 ตามเป้าหมายแต่ละเดือน

     3) ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การวิเคราะห์สาเหตุและ
         แนวทางแก้ไข เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
         - 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
               
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
               
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
               
(3) บรรลุเป้าหมาย
               
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

           - 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
               
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
               
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
               
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
                 เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ
                 เปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักการต่างประเทศมีการประหยัดไฟฟ้า
  ในพื้นที่ทำงาน

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
         ที่เหมาะสมกับสำนักงาน
ประกอบด้วย 
         
(1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
         
(2) การวางแผนการเดินทาง
         
(3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ

1) มาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (มาตรการการประหยัดน้ำมัน
    เชื้อเพลิง)

2) ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
    ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

3) สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
    ของสำนักการต่างประเทศ (น้ำมันเชื้อเพลิง)
          - การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
          - การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
          - การวางแผนการเดินทาง
          - แผนการซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
          - การใช้จักรยานหรือใช้ขนส่งสาธารณะมาทำงาน

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบ
         กับเป้าหมาย
         - 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
              
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
              
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
              
(3) บรรลุเป้าหมาย
              
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

         - 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
             
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
             
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
             
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น
                  เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ
                  เปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น

1) ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือนประจำปี พ.ศ. 2565 และ
    ปี พ.ศ. 2566

2) ข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี พ.ศ. 2565
    และ ปี พ.ศ. 2566 ตามเป้าหมายแต่ละเดือน

3) ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การวิเคราะห์สาเหตุ
    และแนวทางแก้ไข เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ

3.3.1 มาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน
         
ประกอบด้วย

         
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
         
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
         
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
         
(4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่

1) มาตรการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ (มาตรการการจัดการกระดาษ)
2) ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
    ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

3) สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
    ของสำนักการต่างประเทศ (กระดาษ)
          - การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
          - การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
          - สื่อการกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
         
 - กำหนดแนวทางการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่
   กำหนดแนวทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
          - อบรมการใช้โปรแกรม Trello ของสำนักการต่างประเทศ
          - สื่อประชาสัมพันธ์ Trello 

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
         - 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
              
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
              
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
              
(3) บรรลุเป้าหมาย
              
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


           - การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
                
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
                
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
                
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
                    เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ
                    เปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

1) ข้อมูลการใช้กระดาษแต่ละเดือนประจำปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566
2) ข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้กระดาษ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ
     ปี พ.ศ. 2566 ตามเป้าหมายแต่ละเดือน

3) ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้กระดาษ การวิเคราะห์สาเหตุและ
    แนวทางแก้ไข เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน
         
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักการต่างประเทศมีการประหยัดกระดาษ
  ในพื้นที่ทำงาน

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุ
         อุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน 
ประกอบด้วย
         
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้
         
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้
         
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

1) มาตรการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ (มาตรการหมึกพิมพ์ และมาตรการ
    ลดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน)

2) ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนวทาง
    ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ
 
3) สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
    ของสำนักการต่างประเทศ (หมึกพิมพ์)
           - การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันภายในกลุ่มงานโดยวางเครื่องพิมพ์
             ห่างจากผู้ปฏิบัติงาน / จุดวางอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ร่วมกัน

           - สัญญาว่าจ้างเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานฯ
           - ข้อมูลการใช้หมึกพิมพ์แต่ละเดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 และ
             ปี พ.ศ. 2566

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์
         อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
         
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสำนักการต่างประเทศมีการประหยัด
  การใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูล
         เพื่อเตรียมการประชุม 
ได้แก่ QR Code E-mail สื่อสังคมออนไลน์
         (Social Network) อินทราเน็ต เป็นต้น

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสำนักการต่างประเทศมีการใช้
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม และได้จัดเก็บ
  ข้อมูล ดังนี้
         1) บันทึกการใช้ห้องประชุมของสำนักการต่างประเทศ
         2) QR Code สำหรับใช้จองห้องประชุมสำนักการต่างประเทศ

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตร
         กับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสีย
         ที่เกิดขึ้น
ประกอบด้วย
         
(1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม
              หรือจัดนิทรรศการ
         
(2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุ
              ที่ย่อยสลายยาก/วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
         
(3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่
              เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
         
(4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้
              กระดาษและหมึกพิมพ์
         
(5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1) มาตรการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ (มาตรการประชุมและการจัดนิทรรศการ)
2) ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง แนวทางสำหรับการจัดประชุม
    อบรม สัมมนา และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) แบบฟอร์มการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ในการจัดประชุมสัมมนาหรือจัดงาน

4) แหล่งการสืบค้นโรงแรมและรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    (Green Hotel)

    - สื่อฐานข้อมูลโรงแรม

5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมให้เหมาะสม