• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 2
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

 
หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
          (1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรมผู้รับ โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
               - ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
               - การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
               - การจัดการมลพิษและของเสีย
               - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
               - ก๊าซเรือนกระจก
          (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
          (3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบัติงานเป็นต้น
          (4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน

 

 


 

กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
          (1) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (แบบฟอร์มที่ 2.1 (1))
          (2) ดำเนินการฝึกอบรม ซึ่งมีใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มีใบลงทะเบียนการฝึกอบรม และมีภาพกิจกรรมการเข้าร่วมอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
          หลักสูตรที่ 1 ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว/การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ/การจัดการมลพิษและของเสีย/การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ก๊าซเรือนกระจก
          หลักสูตรที่ 2 การจัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
          หลักสูตรที่ 3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการจัดทำแผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
          หลักสูตรที่ 4 โครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
          (3) การประเมินผลการฝึกอบรม
          (4) ประวัติการอบรมของบุคลากร (รายบุคคล)
      
 

2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม

- จัดทำประวัติวิทยากร

กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
          (1) ประวัติวิทยากร หลักสูตรโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)
          (2) ประวัติวิทยากร โครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
         ภายในและภายนอกสำนักงาน

(1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้
(2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสาร
      และองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
(3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใน
     และภายนอกสำนักงาน)
(4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร

มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
          (1) - (4) แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เสนอผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศลงนาม
              

2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1

(1) มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1 โดยมีเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามหัวข้อ 2.2.1 
(2) ประเมินความพึงพอใจด้านการสื่อสารละสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรายงานสรุปแบบ
(3) การติดตามแผนการดำเนินงาน

 

          (1) มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
                - เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว สำนักการต่างประเทศ
                - Facebook สำนักการต่างประเทศ
                - Line BFA Green Office สำนักการต่างประเทศ
                - Facebook Senate Go Green สำนักการต่างประเทศ
                - บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักการต่างประเทศ

          (2) - (3) รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจด้านการสื่อสาร และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงาน
         สีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคน
         อย่างน้อยตามข้อ 

          (1) การส่งเสริมความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
                - กิจกรรมที่ 1 : ตอบคำถามออนไลน์ (11 ครั้ง)
                - กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม "ทิ้งขยะให้ถูกถัง รวมพลังรักษ์โลก" คิดก่อนทิ้ง

          (2) ร้อยละความเข้าใจนโยบายและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
                - Pre - Test
                - Post - Test
 

2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมา
         ปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้

(1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
      Line, QR Code การประชุมเว็บไซต์
(2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
(3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
(4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยาย
     ให้เหมาะสม)

          (1) ผังแสดงขั้นตอนการรับข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
          (2) กล่องรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
          (3) คำสั่งสำนักการต่างประเทศ กำหนดผู้รับผิดชอบรับข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
          (4) มีรายงานการรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักการต่างประเทศ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 และ มกราคม - มิถุนายน 2566