• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
  
 

Green Office

หมวด 6
การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

6.1 การจัดซื้อ

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

          (1) กำหนดผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจ   

          (2) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบค้นได้    

          
(3) จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
                
กับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า 
                ยี่ห้อ ฉลากสิ่งแวดล้อม 
วันหมดอายุ การรับรองของสินค้า
                นั้น 
หากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศจะต้องอ้างอิง
                
หน่วยงาน/ประเทศให้การรับรองนั้น ๆ ด้วย    

          (4) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็น
                มิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

          
(5) จัดทำบันทึกข้อความ แจ้งเวียนจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 
          
หมายเหตุ: สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้ 
          รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้า
          เขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก
          คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้าOTOP ที่มีเลขจด
          ทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

          (1) กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้า

          (2) ขั้นตอนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

         
(3) จัดทำแหล่งสืบค้นสินค้าและบริการ รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ      

       
   (4) จัดทำบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริง    

          (5) จัดทำหนังสือแจ้งผู้ค้า ให้จัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

          (6) จัดทำบันทึกข้อความ แจ้งเวียนจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  

  

 

 

6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

          หมายเหตุ: ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเทียบกับ
          ปริมาณการซื้อ และ/หรือ มูลค่าสินค้า   

          
(1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อทั้งหมด โดยระบุยี่ห้อและรุ่นสินค้า      

          
(2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า     

          
(3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะ
                ต้องแสดงให้เห็นถึงรายการสินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า   
 

          หมายเหตุ: สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้
          รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้า
          เขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก
          คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจด
          ทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.2  ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็น
          มิตรกับสิ่งแวดล้อม     


          (1) จัดเก็บรายการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ปี พ.ศ. 2566 คำนวณจำนวนร้อยละที่จัดซื้อ     
               
1.1 รายการจัดซื้อเดือน ม.ค. - พ.ค. 66     

               
1.2 รายการจัดจ้างเดือน ม.ค. - พ.ค. 66     

          (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า     

          (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

                

               
     

                 

    
        

6.1.3  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็น
          มิตรกับสิ่งแวดล้อม   


          หมายเหตุ: สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้
          รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้า
          เขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก
          คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจด
          ทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.3  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็น
          มิตรกับสิ่งแวดล้อม

         
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริงในสำนักงาน

 

6.2 การจัดจ้าง

 

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

          
(1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วย
               งานที่
ได้การรับรองโดยจะต้องแสดงถึงหลักฐานการรับรองดังกล่าว    

          
(2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง ทาง
                สำนักงานจะต้องทำการประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานเบื้องต้น     

          
(3) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน     

          
(4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการอบรมหรือ
               สื่อสาร
เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่ง
               แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง

          
(5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบายแนวทางในการ
               จัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้

        
          หมายเหตุ: 
          - หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองจะ
            ต้องพิจารณาทุกข้อยกเว้นข้อ (2) 
  
          - หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองพิจารณาข้อ (2) - (5)

6.2.1  ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

         
(1) หลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรอง     

          (2) การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานเบื้องต้น     

                2.1 ทำแบบประเมินประสิทธิภาพผู้รับจ้าง    

                2.2 กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้รับจ้างช่วง     

          (3) จัดทำสัญญาหรือตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน     

                3.1 จัดทำใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม   

                3.2 สัญญาจ้างทำความสะอาด     

                3.3 จัดทำประกาศสำนักการต่างประเทศ     

          (4) มีการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวให้กับผู้รับจ้างภายนอก    

                4.1 แผนการฝึกอบรม    

                4.2 อบรมชี้แจงด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับจ้าง

          (5) มีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานกับผู้รับจ้าง
       

6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
         ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับ
         จ้าง แม่บ้าน ร.ป.ภ. บุคลากรส่งเอกสาร เป็นต้น    

         
จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพ ตามแบบประเมินกรมส่งเสริม
         คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตามแบบฟอร์ม 6.2 (2))

          หมายเหตุ: 
          - กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงานจะต้องทำการประเมินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง    
          - กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำสำนักงานจะต้องทำการประเมิน
            ทุกครั้งเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน

6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
         หรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. เป็นต้น     


          จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพตามแบบประเมิน กรมส่งเสริม
          คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตามแบบฟอร์ม 6.2(2))

          


 
6.2.3 การเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่
         โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่น ๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
         
(1) จัดทำประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง แนวทางสำหรับ
               การจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือก
               สถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    
          (2) แบบการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
   
          (3) จัดทำแหล่งการสืบค้นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
               และรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)
               กรณีมีความจำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนา และอบรมนอก
               สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในเขตกรุงเทพมหานคร
               เนื่องจากอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงาน

          หมายเหตุ: 
          - สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น
            ISO 14001 Green Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office
            หรือ Green Building เป็นต้น และมีการจัดการประชุมที่คำนึงถึง
            การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน และลดการก่อให้เกิดมลพิษ
  
          - ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการรับรองฯ อยู่ในบริเวณ
            ใกล้เคียงสำนักงาน จะต้องเลือกสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อย
            ที่สุด และจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะ
            สมและเป็นไปได้) โดยจะต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที่เหล่านั้น

 
6.2.3 การเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่
         
โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่น ๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
          
(1) จัดทำประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง แนวทางสำหรับ
               การจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัด
               เลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    
          (2) แบบการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

          (3) จัดทำแหล่งการสืบค้นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

                รายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) กรณีมี
                ความจำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนา และอบรมนอกสำนักงาน
                เลขาธิการวุฒิสภา ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงาน      
                 3.1 แหล่งสืบค้นโรงแรม     

                 3.2 รายชื่อโรงแรม