• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
      - 

Green Office

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย
การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
         สำนักงาน

(1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
(2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน

1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
         สำนักงาน

(1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
(2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน
       - บริบทองค์กรและขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม 

         หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง  (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
       -  รายงานการประชุมสำนักการต่างประเทศ
          วันที่ .........................

          หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
 

1.1.2  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและ ครอบคลุมประเด็นตาม
          เกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1)  การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง
(2)  การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร
      พลังงานและมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
      บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อย
      ก๊าซเรือนกระจก
(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของ
      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(4) การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้
     เกี่ยวข้อง

1.1.2  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและ ครอบคลุมประเด็นตาม
          เกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
       
  (1) ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
               ของสำนักการต่างประเทศ  ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม  2566

                หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

         (2)  ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน
               ทรัพยากรและการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประกาศ ณ วันที่
               14 ธันวาคม  2566

               หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
         (3)   ประกาศสำนักการต่างประเทศ  เรื่อง มาตรการการจัดการของ
                เสียภายในสำนักการต่างประเทศ
                ประกาศ ณ วันที่  15 ธันวาคม 2566

                 หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
         (4)   บันทึกการประชุมสำนักการต่างประเทศ เมื่อ........................... 
         (5)   บันทึกการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักการต่างประเทศ
                 เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ
                 พ.ศ. 2567 หมวด 1 การกำหนดนโยบายฯ ครั้งที่ 1/..............

                 เมื่อวันที่............................................


 

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

(1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด
      หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
(2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
(3) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์
      และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
(4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติ
     ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
   
     (1)  สำนักการต่างประเทศ  มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
                โดยผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ  ดังนี้
                    1) ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง นโยบายด้านสิ่ง
                        แวดล้อม
ของสำนักการต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่
                        14 ธันวาคม 2566

                         หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

                   2) ประกาศสำนักการต่างประเทศ  เรื่อง มาตรการลดใช้
                       
พลังงานทรัพยากรและการควบคุมมลพิษทางอากาศ
                       ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม  2566     
   
                       
 หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

         3) ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง มาตรการการจัดการ
              ของเสียภายในสำนักการต่างประเทศ  ประกาศ ณ วันที่
              14  ธันวาคม 2566

               หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
          4)  ประกาศสำนักการต่างประเเทศ เรื่อง มาตรการควบคุม
                การปฏิบัติงานของผู้ค้าขาย ผู้รับจ้าง ด้านสิ่งแวดล้อม
                และความปลอดภัยของสำนักการต่างประเทศ   
                ประกาศ ณ วันที่  14  ธันวาคม 2566

                ลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
           
5)  ประกาศสำนักการต่างประเทศ  เรื่อง แนวทางสำหรับการ
                จัดประชุม  อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง  และการคัดเลือก
                 สถานที่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประกาศ ณ วันที่
                 14  ธันวาคม  2566

                  หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
            
6) ประกาศสำนักการต่างประเทศ  เรื่อง เป้าหมายด้านสิ่ง
                 แวดล้อม  ประกาศ ณ วันที่  14 ธันวาคม 2566

                 หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
            
7) ประกาศสำนักการต่างประเทศ  เรื่อง มาตรการป้องกัน
                 และรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ
                 และมลพิษทางเสียง  ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566

                 หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
(2) การนำเข้าประชุมผู้บริหารเพื่อแจ้งนโยบายและมาตรการ
      ด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย
      สิ่งแวดล้อม ดังนี้

    -  
บันทึกการประชุมสำนักการต่างประเทศ เมื่อวันที่
        .
...........................................................
    -  บันทึกการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักการต่าง
        ประเทศเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำ
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวด 1 การกำหนด
        นโยบายฯ ครั้งที่ 1/...........  เมื่อวันที่.
............................

        

 

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

(1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุก
     หมวด
(2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละ
     หมวด
(3) มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับ
     การอนุมัติจากผู้บริหาร

1.1.4  มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
        - แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักการต่างประเทศ เป็นสำนักงาน
          สีเขียว
(Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
          โดยมีผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศเป็นผู้ลงนาม 
          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

          หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

 

1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร
        พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

(1) การใช้ไฟฟ้า
(2) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
(3) การใช้น้ำ
(4) การใช้กระดาษ
(5) ปริมาณของเสีย
(6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1.1.5  มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร
          พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

          - ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
            
ประกาศ ณ วันที่ 25  พฤศจิกายน 2565
           
 หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี
         แนวทางดำเนินงาน ดังนี้

(1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการหรือทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
(2) กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี
         แนวทางดำเนินงาน ดังนี้
          
(1)  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
                1) 
คำสั่งสำนักการต่างประเทศที่  4 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะ
                      ทำงานขับเคลื่อนสำนักการต่างประเทศเป็นสำนักสีเขียว
                      (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
                      สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน  2565
                      
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

                 2)  คำสั่งสำนักการต่างประเทศที่  13/2565 เรื่อง คณะทำงานขับ
                     เคลื่อนสำนักการต่างประเทศเป็นสำนักงานสีเขียว (Greeen
                     Office)  ของสำนักการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
                     พ.ศ. 2566  (หมอบหมายหน้าที่คณะทำงานหมวด 1-6 )
                     สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

                     หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

               3)  คำสั่งสำนักการต่างประเทศที่  15/2565 เรื่อง มอบหมายการ
                     ปฏิบัติงานด้านการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่ง
                     แวดล้อม  สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม   2566 
                   
  หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
        (2)  บันทึกการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักการต่างประเทศ
              เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ
              พ.ศ. 2566 หมวด 1 การกำหนดนโยบายฯ ครั้งที่ 1/2566 

              เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม ดังนี้

(1) ประธาน/หัวหน้า
(2) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความ
         เข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม

การสุ่มสัมภาษณ์

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

(1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน
(2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ
(3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน
(4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน
(5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน
(6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
(7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
(8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)


 

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรอง
         สำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
  กรณีสภาวะปกติ
     
 (1)   เกณฑ์การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงจากคู่มือ     
              การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่ง
              แวดล้อม
 
       (2)  ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี  2566 
              แบบฟอร์ม 1.3(1)

       (3)  ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน
              ทรัพยากร(Input)  แบบฟอร์ม 1.3(2)   

       (4)  ท
ะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (output)
             แบบฟอร์ม 1.3 (3) 

กรณีภาวะผิดปกติ
     (1) ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี 2566
           แบบฟอร์ม 1.3(1)

     (2) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิงแวดล้อมด้านทรัพยากร
          (Input) แบบฟอร์ม 1.3(2)
 
     
(3) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
          (output) แบบฟอร์ม 1.3(3)

กรณีภาวะฉุกเฉิน
     
(1) ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน กรณีสภาวะฉุกเฉิน ประจำ
           ปีงบประมาณ 2566  1.3(1)

     (2) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร
           (Input ) กรณีสภาวะฉุกเฉิน 1.3(2)

     (3) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (Output )
           กรณีสภาวะฉุกเฉิน 1.3(3)

           1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
         การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กรณีภาวะปกติ
   
   (1)  ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Input
(แบบฟอร์ม 1.3 (4) )

       (2)  ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ  output
(แบบฟอร์ม 1.3 (4) )

กรณีภาวะผิดปกติ
      (1)  ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Input  และ output(แบบฟอร์ม 1.3 (4) )   
  กรณีภาวะฉุกเฉิน
      (1)  ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ กรณีฉุกเฉิน  
(Input ) ปี 2566                                

 

1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

(1) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
(2) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
(3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการแก้ไขครบถ้วน
(4) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
(5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

(1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน
(3) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
(4) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
(5) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน
(6) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่นเพิ่มเติม

1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
         สำนักงาน
1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการ
         สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

        - การรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
           ครั้งที่ 1

        - การรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเที่เกี่ยวของ 
          ทบทวนครั้งที่ 2 

1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่ง
         แวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของ
      กฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(2) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน
(3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและ
      ถูกต้อง กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
      จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข 
      (ถ้ามี)
(4) มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
     อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำหนด
     ได้

 

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสาหรับการเดินทาง
(3) ปริมาณการใช้น้ำประปา
(4) ปริมาณการใช้กระดาษ
(5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ)
(โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Emission Factor ; EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกล่าสุด)

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน
1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน

        -  คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2565
        -  คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2566


        -  การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปี 2565 กับ  ปี 2566
      
     
      รายงานการเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจก
       
 -  เดือนมกราคม  2566
         -  เดือนกุมภาพันธ์  2566 
         - เดือนมีนาคม 2566
         -  ดือนเมษายน 2566 
         - เดือนพฤษภาคม  2566
         - เดือนมิถุนายน 2566 
     
  -  เดือนกรกฎาคม 2566
         - เดือนสิงหาคม 2566
         - เดือนกันยายน 2566  

      
   -  Ifo  การเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ดือน มกราคม - มิถุนายน  2566
   -  Ifo การเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย เดือนกรกฎาคม 2566
   -  Ifo การเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย เดือนสิงหาคม 2566
   -  Ifo การเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย เดือนกันยายน 2566

     


 

1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
(2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
(3) มีการติดตามผลหลังแก้ไข

1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้

(1) ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว
(2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
หมายเหตุ
1. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3 ข้อ
2. สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
(3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
(5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการ
1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม  จะต้องมีการดำเนินการ  เอกสารแนบ  " โครงการ “Let’s PaperLess”  ของสำนักการต่างประเทศ1.6.2 รายงานการดำเนินงานโครงการ

 

1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

(1) มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน
(2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
(3) มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
(4) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
(5) ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
(6) มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุ)

1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสานักงาน

(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
(2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
(3) มีการจัดทำกำหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด
(4) กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินอย่างชัดเจน
(5) การดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานครบถ้วนทุกหมวด

หมายเหตุ : สำนักการต่างประเทศ  ดำเนินการขอตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเป็นปีแรก จึงยังไม่ต้องดำเนินการส่วนนี้

 

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

(1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
(2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
(3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
(4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
     
    -  บันทึกการประชุมสำนักการต่างประเทศ  (Green Office)
              หมวด 1
  
         -  รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหรฯ  ครั้งที่ 1  
         -   รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหรฯ  ครั้งที่ 2 

 

1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้

(1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา
(3) วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
(4) วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม(ความเพียงพอและความเหมาะสม)
(5) วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
(6) วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
(7) วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
(8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง