• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 4
การจัดการของเสีย

 
 
 
หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

4.1 การจัดการของเสีย

4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวมและการจัดการขยะอย่างเหมาะสมมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

(1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงานและจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ


(2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถังที่สุ่มตรวจสอบ


(3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่างเพียงพอ
(4) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ(5) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย(6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
(กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)


(7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน
(ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อ
ง)

4.1.1  มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวมและ
การจัดการขยะอย่างเหมาะสมมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้


4.1.1 (1) มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดจากกิจกรรมภายในสำนักการต่างประเทศ และมีการจัดวางขยะตามพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
               - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

การให้ความรู้ในการแยกขยะ 
   (1) ป้ายประชาสัมพันธ์ขยะแต่ละประเภท 5 ประเภท
   (2) VDO Clip How to การคัดแยกขยะ 5 ประเภท
   (3) VDO ประเภทพลาสติกรีไซเคิล แยกก่อนทิ้ง
   (4) มาตรการจัดการของเสีย
   (5) รณรงค์ลดการใช้พลาสติก
   (6) การใช้วัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   (7) กิจกรรมการคัดแยกขยะ
   (8) รณรงค์ไม่ใช้ภาชนะจากโฟม เพื่อให้สำนักการต่างประเทศ
เป็น "สำนักการต่างเขตปลอดโฟม"

   (9) เชิญชวนล้างภาชนะให้สะอาดลดไขมันในท่อน้ำทิ้ง
   (10) ประกาศเชิญชวนบุคลากรร่วมคัดแยกขยะกำพร้า เพื่อลด
 ปริมาณขยะนำไปฝังกลบ โดยนำส่งโครงการขยะกำพร้า
 โครงการ N15 Technology


4.1.1 (2) สำนักการต่างประเทศดำเนินการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะที่ถูกต้องและชัดเจนทุกถัง
               - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.1.1 (3) สำนักการต่างประมีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและเพียงพอ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดพื้นที่รองรับขยะของแต่ละประเภท ณ บริเวณชั้น B1
               - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.1.1 (4) สำนักการต่างประเทศกำหนดจุดทิ้งขยะโดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการทิ้งขยะและมีการสุ่มตรวจสอบการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุด
                - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
                -  เดือนมกราคม 2566
                - เดือนกุมภาพันธ์ 2566
                - เดือนมีนาคม 2566
                - เดือนเมษายน 2566
                - เดือนพฤษภาคม 2566
                - เดือนมิถุนายน 2566
                - เดือนกรกฎาคม 2566
                - เดือนสิงหาคม 2566
                - เดือนกันยายน 2566

4.1.1 (5) สำนักการต่างประเทศได้ดำเนินการจัดเก็บและจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 โดยสำนักงานเขตดุสิตเข้าดำเนินการ
จัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยไปจัดการให้ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                 - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
                
การบริหารจัดการขยะ
(1) การประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ
      - หนังสือขอความร่วมมือจากเขตดุสิตจัดการขยะอย่างถูกต้อง
(2) การจัดการขยะเศษอาหาร โดยการนำไปใชประโยชน์ในการเข้าร่วม โครงการ "ไม่เทรวม" ของกรุงเทพมหานคร
      - หนังสือขอเข้าร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" ของกรุงเทพมหานคร

4.1.1 (6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะผู้ว่าจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
(กรณีส่งให้ อปท. ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)

                 - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.1.1 (7) ดำเนินการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักการต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักการต่างประเทศเนื่องจากมีแนวทางมาตรการจัดการขยะอย่างเหมาะสม

                   - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.1.2  การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์/นำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง 
   

(1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
          

(2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วน
ทุกเดือน
       

(3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนด
           จากหมวด 1 
          


(4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดล

4.1.2  การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์/นำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง 

4.1.2 (1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
             
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
             - เดือนมกราคม 2566
             - เดือนกุมภาพันธ์ 2566
             - เดือนมีนาคม 2566
             - เดือนเมษายน 2566
             - เดือนพฤษภาคม 2566
             - เดือนมิถุนายน 2566
             - เดือนกรกฎาคม 2566
             - เดือนสิงหาคม 2566 
             - เดือนกันยายน 2566

4.1.2 (2) มีการจัดการข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน
 
           - บันทึกข้อมูลปริมาณขยะ ม.ค. - ส.ค. 2566
             - เดือนมกราคม 2566
             - เดือนกุมภาพันธ์ 2566
             - เดือนมีนาคม 2566
             - เดือนเมษายน 2566
             - เดือนพฤษภาคม 2566
             - เดือนมิถุนายน 2566
             - เดือนกรกฎาคม 2566
             - เดือนสิงหาคม 2566 
             - เดือนกันยายน 2566
            
4.1.2 (3) มีสรุปข้อมูลปริมาณขยะ แต่ละประเภทเทียบกับค่าเป้าหมายรายเดือน  เปรียบเทียบค่าเป้าหมายทุกเดือนปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 45 จากปริมาณขยะทุกประเภท ดังนี้ 
          - การวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายเดือน ม.ค.-ส.ค. 66

          - เดือนมกราคม 2566
          - เดือนกุมภาพันธ์ 2566
          - เดือนมีนาคม 2566
          - เดือนเมษายน 2566
          - เดือนพฤษภาคม 2566
          - เดือนมิถุนายน 2566
          - เดือนกรกฎาคม 2566
          - เดือนสิงหาคม 2566
          - เดือนกันยายน 2566

        - VDO สรุปผลการจัดการของเสีย ม.ค. - ส.ค. 66
            
4.1.2 (4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง
             - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

            - เปรียบเทียบปริมาณขยะนำไปฝังกลบ มีแนวโน้มลดลง ม.ค. - ส.ค. 66     
          

4.2 การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้ง
จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   


(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
     

   


(2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น
มีตะแกรงดักเศษ อาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย


(3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
     
(4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.1  การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้ง
จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


4.2.1 (1) สำนักการต่างประเทศมีการกำหนดผุ้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสียลงในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักการต่างประเทศเป็นสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 หมวดที่ 4
การจัดการของเสีย และแผนการจัดการน้ำเสียของสำนักการต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.2.1 (2) สำนักการต่างประเทศมีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(น้ำเสียที่เกิดจากการใช้ในกิจกรรมประจำวัน)

         - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.2.1 (3) สำนักการต่างประเทศมีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่มีการปล่อยน้ำเสีย (น้ำเสียที่เกิดจากการใช้ในกิจกรรมประจำวัน (ล้างจาน) จำนวน 1 จุด บริเวณห้องครัว (ล้างจาน) 
          - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.2.1 (4) สำนักการต่างประเทศมีการจัดการน้ำเสียในกิจกรรมประจำวันโดยระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) โดยสำนักงานเลขาธิการวุุฒิสภากำหนดให้บริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ CAMA จัดส่งข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ผลการบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารรัฐสภา
(เกียกกาย)  
       
  - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง           

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทาง ดังนี้
     

(1)  มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณ และการปนเปื้อน 
     
(2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหารน้ำมัน และไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง
     

(3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
     


(4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทาง ดังนี้

4.2.2 (1) สำนักการต่างประเทศได้ดำเนินการดูแลระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ตามความถี่ที่กำหนดอย่างถูกต้องเหมาะสม
              - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง


4.2.2 (2) สำนักการต่างประเทศมีการตรวจสอบนำกากตะกอนหรือเศษอาหารไปกำจัดอย่างถูกวิธี
               - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.2.2 (3) สำนัการต่างประเทศมีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์  บำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิ

4.2.2 (4) สำนักการต่างประเทศได้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
             - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

อกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานฯ/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
- แผนการดำเนินงานฯ/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
- ประกาศสำนักการต่างประเทศเรื่องมาตรการการจัดการของเสีย