• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
   

สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา .... ขอขอบคุณ ....