• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
   

ยินดีต้อนรับ... สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

VDO/สื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Morning talk#4
การใช้ถังดับเพลิง
4 ป
รณรงค์ลดใช้พลาสติก