• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (Green office) ของสำนักประชาสัมพันธ์

  

นโยบายสิ่งแวดล้อม

  

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

  

แนวทางสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ

  

มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร และการควบคุมมลพิษทางอากาศ

  

มาตรการการจัดการของเสียของสำนักประชาสัมพันธ์

  


มาตรการจัดการของเสีย พ.ศ.2567

  

5ส เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้

  

แยกขยะก่อนทิ้ง

  

สำนักประชาสัมพันธ์ เขตปลอดโฟม

  

แนวทางปฏิบัติการทิ้งขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

  

มาตรการการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ค้าขาย ผู้รับจ้าง และแนวทางสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักประชาสัมพันธ์

  

การลดใช้พลังงาน การจัดการของเสีย และมาตรการทาเสียงและอากาศของสำนักประชาสัมพันธ์

  

เป้าหมายสิ่งแวดล้อมของสำนักประชาสัมพันธ์

  

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 2567