• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย
การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

(1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
(2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน

1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
   (1)  มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
  (2)  มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน           
       
 หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
       - INFOGRAPHIC วิสัยทัศน์และค่านิยมของสำนักกฎหมาย

 บันทึกการประชุม
        1)  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักกฎหมาย
           เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/ 2566
           เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

          หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

        2) การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักกฎหมาย
           เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/ 2567
           เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
        

       3) บันทึกการประชุมคณะทำงานดำเนินการสำนักงานสีเขียว
           (Green Office) ของสำนักกฎหมาย 
           หมวด 1 การกำหนดนโยบายฯ ครั้งที่ 1/2566
           เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
           - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและ ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง
(2) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(4) การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง

1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและ ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
         - ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
           
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
          
 -INFOGRAPHIC

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

(1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
(2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
(3) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
(4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
        (1) สำนักกฎหมายมีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว โดยมีผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ลงนาม มีการปฎิบัติและการติดตามผลการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง
             - ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 

             - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

            -INFOGRAPHIC

        (2) มาตรการแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
             (2.1) 
ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
             (2.2) ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง มาตรการการจัดการของเสียภายในสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
             (2.3) ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ค้าขาย หรือผู้รับจ้าง ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            (2.4) ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
           (2.5) ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง แนวทางสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           (2.6) ประกาศสำนักกฎหมายเรื่อง มาตรการในการรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม การทำความสะอาดภาชนะ และการทำความสะอาด
ห้องน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           (2.7) 
ประกาศสำนักฎหมาย เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        
                  - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
                  -INFOGRAPHIC

(3) การนำเข้าประชุมผู้บริหารเพื่อแจ้งนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

        1)  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักกฎหมาย
           เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/ 2566
           เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

          
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
        2) การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักกฎหมาย
           เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/ 2567
           เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

          
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

(1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
(2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด
(3) มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

  - แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)
    ของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    โดยมีผู้อำนวยการสำนัก
กฎหมายเป็นผู้ลงนาม 
     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

     - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
- การจัดทำแผนรายหมวด (หมวด 1- หมวด 6) อย่างละเอียด
    - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 


 

1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

(1) การใช้ไฟฟ้า
(2) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
(3) การใช้น้ำ
(4) การใช้กระดาษ
(5) ปริมาณของเสีย
(6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

        -  ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
           
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
       
  หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
         
-INFOGRAPHIC เป้าหมายด้านสิ่งเเวดล้อม

 บันทึกการประชุม
        1)  บันทึกการประชุมคณะทำงานดำเนินการสำนักงานสีเขียว
           (Green Office) ของสำนักกฎหมาย 
           หมวด 1 การกำหนดนโยบายฯ ครั้งที่ 1/2566
           เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

           - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

(1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการหรือทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
(2) กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

  (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

             1) คำสั่งสำนักกฎหมาย ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
                 ขับเคลื่อน
สำนักกฎหมาย เป็นสำนักงานสีเขียว
                 (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

                 
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
             2) คำสั่งสำนักกฎหมายที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งและ
                 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน
                 ขับเคลื่อน
สำนักกฎหมาย
เป็นสำนักงานสีเขียว
                 (Green Office) (หมวด 1 - หมวด 6)

             

             3) คำสั่งสำนักสำนักกฎหมาย ที่ 10/2566 เรื่อง มอบหมาย
                 การปฏิบัติงานด้านการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
                 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
                
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม ดังนี้

(1) ประธาน/หัวหน้า
(2) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

(1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน
(2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ
(3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน
(4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน
(5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน
(6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
(7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
(8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

 

1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

(1) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
(2) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
(3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการแก้ไขครบถ้วน
(4) กำหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
(5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

(1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน
(3) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
(4) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
(5) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน
(6) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่นเพิ่มเติม

1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

 

1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(2) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน
(3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
(4) มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดได้

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสาหรับการเดินทาง
(3) ปริมาณการใช้น้ำประปา
(4) ปริมาณการใช้กระดาษ
(5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ)
(โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Emission Factor ; EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกล่าสุด)

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักกฎหมาย 
         ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา กระดาษ และขยะที่นำไปฝังกลบ 
          (1) การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2565
          (2) 
การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2566
          (3) การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2567
(อัพเดตข้อมูลถึงเดือนมกราคม 2567)
   
1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
         
 ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
           หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
           
การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2566 โดยมีการสรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงมีการกำหนดแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือแนวทางแก้ไข
           - 
วิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจก เดือนมกราคม พ.ศ. 2567


1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน
          (1) มีการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ
ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย โดยจัดทำสื่อรณรงค์รูปแบบอินโฟกราฟฟิก 
              หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

         (2) มีการกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกผ่านการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
              - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
         (3) มีการสุ่มสอบถามความเข้าใจของบุคลากร
              - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
(2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
(3) มีการติดตามผลหลังแก้ไข

1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้

(1) ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว
(2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
หมายเหตุ
1. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3 ข้อ
2. สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
(3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
(5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการ
        - INFOGRAPHIC

1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

(1) มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน
(2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
(3) มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
(4) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
(5) ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
(6) มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุ)

1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสานักงาน

(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
(2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
(3) มีการจัดทำกำหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด
(4) กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินอย่างชัดเจน
(5) การดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานครบถ้วนทุกหมวด

หมายเหตุ : สำนักกฎหมายดำเนินการขอตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเป็นปีแรก จึงยังไม่ต้องดำเนินการส่วนนี้

 

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

(1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
(2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
(3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
(4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
     (1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
           
 - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

     (2) การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารจากคณะทำงาน
      ขับเคลื่อนสำนักกฎหมาย เป็นสำนักงานสีเขียว (Green
      office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ครั้งที่ 1/ 2566
       เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
           
     (3) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักกฎหมาย
           เป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปีงบประมาณ
           
พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/ 2566  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
           มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 (คิดเป็นร้อยละ 82.35)
           
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

     (4) การรายงานผลการประชุมให้แก่ผู้ที่จะต้องเข้าร่วมประชุม
          แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้รับทราบ

           - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง


1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

-INFOGRAPHIC วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้

(1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา
(3) วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
(4) วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม(ความเพียงพอและความเหมาะสม)
(5) วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
(6) วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
(7) วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
(8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง