• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 2
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

 
หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม

(1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
- ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการมลพิษและของเสีย
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ก๊าซเรือนกระจก
(2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
(3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
(4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน

1. ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสำนักกฎหมาย 
     
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

2. - 3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าอบรมร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละหลักสูตร และประเมินผลการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
         1)โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) หลักสูตร สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ผ่านระบบออนไลน์
               - ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม
               - ประเมินผลการฝึกอบรม
               - แบบประเมิน ก่อน - หลัง การฝึกอบรม
                - ใบลงทะเบียน หลักสูตร สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     
         2) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) หลักสูตร สำนักงานสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์
                - ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม
                - ประเมินผลการฝึกอบรม
                - แบบประเมิน ก่อน - หลัง การฝึกอบรม
                - ใบลงทะเบียน หลักสูตร สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     
           3) การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ โครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีเนื้อหา ดังนี้
- ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการมลพิษและของเสีย
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ก๊าซเรือนกระจก
                  - ใบลงทะเบียน
                  - ประเมินผลการฝึกอบรม
                  - แบบประเมิน ก่อน - หลัง การฝึกอบรม
                  - ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
                  - รายละเอียดโครงการอบรม

           4) การอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรการจัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
                  - ใบลงทะเบียน
                  - ประเมินผลการฝึกอบรม
                  - แบบประเมิน ก่อน - หลัง การฝึกอบรม
                  - ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

   
           5) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำแผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
                  - ใบลงทะเบียน
                  - ประเมินผลการฝึกอบรม
                  - แบบประเมิน ก่อน - หลัง การฝึกอบรม
                  - ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
                  - รายละเอียดโครงการอบรม

           6) โครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
                   6.1 การซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
                            - ใบลงทะเบียน
                            - คลิปวิดีโอการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
                            - รายละเอียดโครงการ         

                   6.2
 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา
                         
 - ใบลงทะเบียน
                          - คลิปวิดีโอการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

                   6.3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย

                            - ใบลงทะเบียน
                            - ประเมินผลการฝึกอบรม
                            - แบบประเมิน ก่อน - หลัง การฝึกอบรม
                            - คลิปวิดีโอการฝึกอบรม
                            - หนังสือเชิญวิทยากร       
            

                 6.4 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 นาฬิกา
                            - ใบลงทะเบียน
                            - คลิปวิดีโอการซักซ้อมอพยพหนีไฟ                  


4. สถิติประวัติการอบรมของบุคลากรสำนักกฎหมาย
    - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

 

2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม

(1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
(2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์

(1) - (2) ประวัติวิทยากรในการอบรม โดยผู้รับผิดชอบในการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการอบรม
               
- ประวัติวิทยากรอบรมออนไลน์ 
              - ประวัติวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับถังดับเพลิง
              - ประวัติวิทยากรอบรมสำนักงานสีเขียว 

​  - ประวัติวิทยากรอบรมซักซ้อมอพยพหนีไฟ 
  - ใบประกาศการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง
 

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

(1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้

(2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)

(3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)

(4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร


(5) มีการประเมินความพึงพอใจด้านการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

(1) กำหนดหัวข้อ และความถี่การสื่อสารอย่างน้อย 9 หัวข้อ ดังนี้
       - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

(2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสาร จำนวน 5 ช่องทางในแผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
       - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

(3) มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักตามแบบฟอร์มที่กำหนดในแผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
       - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

(4) ดำเนินการกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่องทางอย่างชัดเจน
       - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

(5) มีการประเมินความพึงพอใจด้านการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารภายในสำนักกฎหมาย
       - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1

 

2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1 ดังนี้
          1) 
มีการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
             เว็บไซต์ Green Office สำนักกฎหมาย,  Facebook : สำนัก
             กฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, Facebook : Senate Go
             Green,  Line สำนักกฎหมาย /Green Office และบอร์ด
              ประชาสัมพันธ์
             
- รายงานผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนตุลาคม 2566
              - รายงานผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนพฤศจิกายน 2566
              - รายงานผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนธันวาคม 2566
              - รายงานผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนมกราคม 2567
              - รายงานผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
              - รายงานผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนมีนาคม 2567
              - รายงานผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนเมษายน 2567
              - รายงานผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนพฤษภาคม 2567
              - รายงานผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมฯ เดือนมิถุนายน 2567


2) กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แต่ละกลุ่มงาน
    - ภาพประกอบ

3) กิจกรรม "แชะ & ชิง ครั้งที่ 1 (ส่งภาพถ่ายการรณรงค์ให้สำนักกฎหมายเป็นสำนักงานสีเขียว)
    - ภาพประกอบ

4) กิจกรรม "แชะ & ชิง ครั้งที่ 2 (ส่งภาพถ่ายการรณรงค์ประหยัดทรัพยากรและพลังงานภายในสำนักกฎหมาย)
     - ภาพประกอบ

5) กิจกรรมให้ความรู้ "BLA Green Morning" ผ่านระบบออนไลน์
  Webex Meetings

  - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567  ให้ความรู้หมวด 1 และหมวด 2

  - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 17 มกราคม 2567  ให้ความรู้หมวด 3 และหมวด 4
  - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 24 มกราคม 2567  ให้ความรู้หมวด 5 และหมวด 6
  - ใบลงทะเบียน
  - รายงานกิจกรรมให้ความรู้ "BLA Green Morning"
  - แบบสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรม "BLA Green Moring"

6) กิจกรรม "รู้ไหม I'm Green" (คณะทำงานให้ความรู้ภายในคณะ
  ทำงาน)

   - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 1 หมวด 1 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 
   - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 2 หมวด 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
   - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 หมวด 3 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
   - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 4 หมวด 4 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
   - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 5 หมวด 5 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
   - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 6 หมวด 6 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
    - ใบลงทะเบียน
   รายงานกิจกรรมให้ความรู้ "รู้ไหม I'm Green"
   - แบบสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรม "รู้ไหม I'm Green"
   - แบบทดสอบคำถาม

7) กิจกรรม  " Game of Green"  (Q & A) หมวดละ 10 ข้อ ครั้งที่ 1
   - คลิปวิดีโอวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 (หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3)
   - คลิปวิดีโอวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 (หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6)
   - แบบทดสอบคำถาม

8) กิจกรรม "Game of Green" (Q & A) หมวดละ 4 ข้อ ครั้งที่ 2
   - คลิปวิดีโอวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 (หมวด 1 - หมวด 6)
   - รายงานกิจกรรมให้ความรู้ "Game of Green"
   - แบบสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรม "Game of Green"

   - แบบทดสอบคำถาม

9) กิจกรรม "Law ต้องรอด" สร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้าง 
  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงาน
  สำนักงานสีเขียว (Green Office) (หมวด 1 - หมวด 6)

  - ภาพกิจกรรม วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
  - ใบลงทะเบียน
  - รายงานกิจกรรมให้ความรู้ "Law ต้องรอด"
  - แบบสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรม "Law ต้องรอด"
 

2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1 (1)

2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1 (1)
        - 
กิจกรรม "รู้ไหม I'm Green" (คณะทำงานให้ความรู้ภายในคณะ
  ทำงาน) มีการสุ่มถามอย่างน้อย 4 คน
            - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 1 หมวด 1 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 
            - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 2 หมวด 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
            - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 หมวด 3 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
            - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 4 หมวด 4 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
            - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 5 หมวด 5 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
            - คลิปวิดีโอ ครั้งที่ 6 หมวด 6 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
            - รายงานกิจกรรมให้ความรู้ "รู้ไหม I'm Green"
            - แบบสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรม "รู้ไหม I'm Green"

   
     
- แบบประเมินความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้

(1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Line, QR Code การประชุมเว็บไซต์
(2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
(3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
(4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้
(1) ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ช่องทาง ดังนี้
       
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

(2) ผู้รับผิดชอบและแนวทางการรับข้อเสนอแนะในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
       
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

(3) สำนักกฎหมายไม่พบข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข
         
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

(4) การรายงานข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นและการจัดการแก่ผู้บริหารทุกเดือน และในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
   
  - รายงานผลรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯ เดือนตุลาคม 2566
      - รายงานผลรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯ เดือนพฤศจิกายน 2566
      - รายงานผลรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯ เดือนธันวาคม 2566
      - รายงานผลรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯ เดือนมกราคม 2567
      - รายงานผลรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
      - รายงานผลรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯ เดือนมีนาคม 2567
      - รายงานผลรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯ เดือนเมษายน 2567
      - รายงานผลรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯ เดือนพฤษภาคม 2567
      - รายงานผลรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯ เดือนมิถุนายน 2567

      - การประชุมครั้งที่ 1/25671. รายชื่อ/คำสั่งคณะทำงานฯ
   
 - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

2. แผนการดำเนินงานคณะทำงานฯ (หมวด 2) การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
   
  - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

3. การประชุมคณะทำงานหมวด 2
     
- การประชุมครั้งที่ 1/2566
      - การประชุมครั้งที่ 1/2567

4. แผนการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง