• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวด 6
การจัดซื้อและจัดจ้าง

 

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

6.1 การจัดซื้อสินค้า

   

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

(1) กำหนดผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจ
(2) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบค้นได้
(3) จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรองของสินค้านั้น หากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศจะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศให้การรับรองนั้น ๆ ด้วย
(4) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


(1) กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้า
(2) ขั้นตอนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) จัดทำแหล่งสืบค้นสินค้าและบริการ รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
(4) จัดทำบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริง  
(5) จัดทำหนังสือแจ้งผู้ค้า ให้จัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) จัดทำบันทึกข้อความ แจ้งเวียนจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    หมายเหตุ : ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า

 (1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อทั้งหมดโดยระบุยี่ห้อ และรุ่นสินค้า                   (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
 (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการสินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า

หมายเหตุ : สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียนฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


       (1) จัดเก็บรายการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ปี พ.ศ. 2567 คำนวณจำนวนร้อยละที่จัดซื้อ
           1.1 รายการจัดซื้อ
                 รายการจัดซื้อเดือน ต.ค. - ธ.ค. 66
                 รายการจัดซื้อเดือน ม.ค. - มิ.ย. 67
           1.2 รายการจัดจ้าง
                 รายการจัดจ้างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 66 
                 รายการจัดจ้างเดือน ม.ค. - มิ.ย. 67
       (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
       (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


 

  6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    หมายเหตุ :  สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.3  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริงในสำนักงาน

 

6.2 การจัดจ้าง

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

(1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรองโดยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว   
(2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองทางสำนักงานจะต้องทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น
(3) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
(4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง
(5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบาย แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้
 
หมายเหตุ : - หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อ ยกเว้นข้อ (2)
            - หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองพิจารณาข้อ (2) - (5)    

6.2.1  ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         (1) หลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
             กิจการค้าร่วม ที แอนด์ ที ต.ค. - ธ.ค. 66
             บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์เดี่ยน โกลบอล จำกัด ม.ค. - พ.ค. 67 
         (2) การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานเบื้องต้น
             2.1 ทำแบบประเมินประสิทธิภาพผู้รับจ้าง
                   แบบประเมินเดือน ต.ค. - ธ.ค. 66
                   แบบประเมินเดือน ม.ค. - มิ.ย. 67
             2.2 กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้รับจ้างช่วง 
        (3) จัดทำสัญญาหรือตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
            3.1 จัดทำใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
                  ใบอนุญาตเดือน ต.ค. 66
                  ใบอนุญาตเดือน พ.ย. - ธ.ค. 66
                  ใบอนุญาตเดือน ม.ค. - พ.ค. 67 
            3.2 สัญญาจ้างทำความสะอาด
                  สัญญาจ้างฯ เดือน ตุ.ค - ธ.ค. 66
                  สัญญาจ้างฯ เดือน ม.ค - พ.ค. 67
            3.3 จัดทำประกาศสำนักกฎหมาย
       (4) มีการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวให้กับผู้รับจ้างภายนอก
           4.1 แผนการฝึกอบรม
           4.2 อบรมชี้แจงด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับจ้าง
       (5) มีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานกับผู้รับจ้าง

 

6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ บุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น

หมายเหตุ:
(1) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงาน จะต้องทำการประเมินอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
(2) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำสำนักงาน จะต้องทำการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน

6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง แม่บ้าน รปภ.. เป็นต้น

        (1) จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพตามแบบประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ตามแบบฟอร์ม 6.2 (2))
            - แบบประเมินประสิทธิภาพผู้รับจ้าง  ต.ค - ธ.ค. 66
            - แบบประเมินประสิทธิภาพผู้รับจ้าง  ม.ค - มิ.ย. 67
        (2) จัดทำแบบตรวจสอบ (checklist) การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

6.2.3 ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่น ๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ:
(1) สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO 14001 Green Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office หรือ Green Building เป็นต้น และมีการจัดการประชุมที่คำนึงถึงการรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และลดการก่อให้เกิดมลพิษ
(2) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการ รับรองฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงาน จะต้องเลือกสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้) โดยจะต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที่ เหล่านั้น

6.2.3 การเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรือ อื่น ๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

(1) จัดทำประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง แนวทางสำหรับการจัดประชุมอบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) แบบการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) จัดทำแหล่งการสืบค้นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) กรณีมีความจำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนาและอบรมนอกสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงาน
    3.1 แหล่งสืบค้นโรงแรม
    3.2 รายชื่อโรงแรม