• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 3
การใช้งานทรัพยากรและพลังงาน

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

3.1 การใช้น้ำ

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

          
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
          (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้
          (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
          (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
 

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

    ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร การควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
      (หลักฐานการเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Application Line ,Facebook และติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ตามจุดที่มีการใช้น้ำ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า)

(2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้
 
(3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
     
1. การจัดการน้ำเสียของอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
     2. การนำน้ำที่เหลือจากการดื่มกลับมาใช้ใหม่ (รดน้ำต้นไม้) 


  (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ 
   
1. การใช้สุขภัณฑ์ที่มีระบบเซนเซอร์ในการเปิด/ปิดน้ำอัตโนมัติ
    2. ตารางตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ชำรุดเพื่อซ่อมบำรุง (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567)    1. ภาพสื่ออินโฟกราฟิกที่ใช้ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ เช่น ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ
     2. 
วิดีโอรณรงค์การประหยัดน้ำ 
    

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
         
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
          
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
         
(3) บรรลุเป้าหมาย
          
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
          
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
          
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
          
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น
 

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 

     (1)-(2) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือนต่อหน่วย
                 - ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ เดือน ต.ค.-ธ.ค.  ปี 2565 และปี 2566   
                 
- ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ เดือน มกราคม - มีนาคม ปี 2567 

     (3)-(4) สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
             - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (ต.ค-ธ.ค.66)
             - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (มกราคม - มีนาคม 2567)       
 


 

3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
 

3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักฎหมายมีการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน
1. บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการ (ต.ค.-ธ.ค.2566)
2. บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการ (มกราคม - มีนาคม 2567)
พฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดน้ำของบุคลากรสำนักกฎหมาย เช่น ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน รดน้ำต้นไม้ตามเวลาที่กำหนด ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ

 

3.2 การใช้พลังงาน

3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
(2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด–ปิด
(3) การใช้พลังงานทดแทน
(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า


เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

3.2.1 กำหนดมาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

         ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร การควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
    (หลักฐานการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามแนวทางการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสำนักกฎหมาย เพื่อเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิก (Infographics) ผ่านช่องทาง Application Line,Facebook และติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ ภาพมาตรการตามจุดที่มีการใช้ไฟฟ้า)


(2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด-ปิด
     
1. กำหนดเวลาปิด-เปิด ไฟฟ้า ในช่วงเวลาพักกลางวัน
      2. ตารางคำนวณการประหยัดไฟฟ้า (ต.ค. - ธ.ค. 2566)
      3. ตารางคำนวณการประหยัดไฟฟ้า (มกราคม - มีนาคม 2567)


(3) การใช้พลังงานทดแทน
     (ชาร์จแบตกล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนด้วยเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger)

(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
     ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ เบอร์ 5 และมีแนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีเสียหรือชำรุดภาพสื่ออินโฟกราฟิกที่ใช้ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า เช่น ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 

3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
           
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
           
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
           
(3) บรรลุเป้าหมาย
           
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
          
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
          
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
         
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

 (1)-(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนต่อหน่วย
       - ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปี 2565 และปี 2566    
       
- ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 

(3)-(4) สรุปสาเหตุและการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
       - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (ต.ค-ธ.ค. 2566)
       - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (มกราคม - มีนาคม 2567)       
    

3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

 

3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน (หลักฐานการสำรวจพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการ)

ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสำนักฎหมายมีการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
1. บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการการใช้ไฟฟ้า (ต.ค.-ธ.ค.2566)

2. บันทึกการปฏิบัติตามมาตการการใช้ไฟฟ้า (มกราคม - มีนาคม 2567)


พฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตการการใช้ไฟฟ้าของข้าราชการสำนักกฎหมาย เช่น ปิด-เปิด ไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยง ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
(1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การวางแผนการเดินทาง
(3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
(4) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงาน


เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

     ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
      (หลักฐานการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการติดต่อสื่อสารและติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน อีเมล แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น)

(2) การวางแผนการเดินทาง

(3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ

     แผนการตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(4) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงาน

(5) การโดยสารรถยนต์ไปด้วยกัน
1. ผลสำรวจการเดินทางมาทำงานของข้าราชการสำนักกฎหมาย (สำรวจ เดือนธันวาคม 2566)
2. ภาพสื่ออินโฟกราฟิกที่ใช้ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

 

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ารเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น

 

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(1)-(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือนต่อหน่วย
            - ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค. - ธ.ค. ปี 2565 และ ปี 2566  
            - ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 

(3)-(4) สรุปสาเหตุการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และกรณีไม่บรรลุเป้าหมายมีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
             - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (ต.ค-ธ.ค.2566)
             - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (มกราคม - มีนาคม 2567)      

 

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ

3.3.1 มาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

3.3.1 มาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน
     
        ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร การควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


(1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
       (หลักฐานการเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Application Line ,Facebook และหลักฐานการติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ ภาพมาตรการฯ ตามจุดที่มีการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ)

(2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
     
1. ขอความร่วมมือรณรงค์ให้ใช้ QR-Code แทนการใช้เอกสารแนบในการตรวจงานของผู้บังคับบัญชา เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
     2. กำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ โดยการนำหลัก 3R มาปรับใช้ (Reduce Reuse Recycle) และกำหนดจุดคัดแยกกระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ


(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
      (หลักฐานการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ Application Line, Facebook, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, QR-Code ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดการสิ้นเปลืองพลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ์และการสึกหรอของเครื่องพิมพ์)


(4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่
      (กระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 1 หน้า นำกลับมาใช้ซ้ำ/กล่องกระดาษ A4  กล่องกระดาษลูกฟูก และกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว นำมาทำสิ่งประดิษฐ์ เช่น กล่องคัดแยกกระดาษ กล่องรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ชั้นวางอุปกรณ์เครื่องเขียน ป้ายคำพูดรณรงค์ ประดับตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม Green Office และนำกระดาษที่ห่อกระดาษ A4 นำมาพับเป็นถุงสำหรับใส่ยา เพื่อนำไปบริจาค)     
ภาพสื่ออินโฟกราฟิกที่ใช้ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ เช่น ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ
 

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(1)-(2) ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือนต่อหน่วย
     - ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปี 2565 และ ปี 2566
  
     - ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 

(3)-(4) สรุปสาเหตุการและแนวทางการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
       - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (ต.ค-ธ.ค. 2566)
       - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (มกราคม - มีนาคม 2567) 


 

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
 

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน  (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักฎหมายมีการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน
 
1. บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษ (ต.ค.-ธ.ค. 2566)
 2. บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษ (มกราคม - มีนาคม 2567)พฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษของบุคลากรสำนักกฎหมาย เช่น ใช้ QR Code สำหรับการตรวจงานของผู้บังคับบัญชา กระดาษใช้แล้วหน้าเดียวนำกลับมาใช้ซ้ำ การส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักกฎหมาย

        ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร การควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้
      (หลักฐานการสร้างความตระหนักในการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ เช่น การเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิก (Infographics)  มาตรการและแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ และผลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ผ่านช่องทาง Application Line ,Facebook  ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ และมาตรการฯ ตามจุดที่มีการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักในการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ)

(2) การกำหนดรูปแบบการใช้
   
 (มีการกำหนดรูปแบบการใช้เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กำหนดจุดวางเครื่องพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ร่วมกันภายในกลุ่มงาน)

(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
      (หลักฐานการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ Application Line, Facebook, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, QR-Code ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดการสิ้นเปลืองพลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึกหรอของเครื่องพิมพ์)

4) แผนการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ายเอกสาร

   
     - บันทึกการใช้หมึกพิมพ์ (ต.ค.-ธ.ค. 2566)
     - สรุปสาเหตุและแนวทางแก้ไข (ต.ค-ธ.ค. 2566)
     - อินโฟกราฟิกผลการใช้หมึกพิมพ์ ต.ค.-ธ.ค. 2566
         
     
- ข้อมูลปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ (มกราคม - มีนาคม 2567)

    

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสำนักฎหมายมีการปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์
1. บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการ (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2566)

2. บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการ (เดือน มกราคม - มีนาคม 2567)พฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตการการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code  E-mail  สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อินทราเน็ต เป็นต้นเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุมของสำนักกฎหมาย 

      ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักกฎหมายมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูล
      
     
1. หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง (การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม  ได้แก่ QR Code, E-mail, Social Network, Intranet)


      2. ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเชิญประชุม
         
- เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566
          - เดือน มกราคม - มีนาคม 2567

ภาพสื่ออินโฟกราฟิกที่ใช้ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และสถิติการใช้ห้องประชุมสำนักกฎหมาย

 

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

          
(1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ

(2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
(3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์
(5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น 

          1. ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
         2. ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง แนวทางสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ

        (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

        (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
           
- แบบฟอร์มการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            - แหล่งสืบค้นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            - โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์

        (5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม