• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

 

หมวด/ตัวชี้วัด

เอกสาร/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

4.1 การจัดการของเสีย

4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

(1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน และจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ


(2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้อง
และชัดเจนทุกถังที่สุ่มตรวจสอบ


(3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่างเพียงพอ


(4) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
(5) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
(6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้าง
ให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
(กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)


(7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่
ของสำนักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาต
อย่างถูกต้อง)

4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมา
ใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง

(1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
(2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท
ครบถ้วน
ทุกเดือน


(3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมาย
ที่ได้กำหนดจากหมวด 1 

(4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดล

 

4.1.1  มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

(1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดจาก
กิจกรรมภายในสำนักกฎหมาย และมีการจัดวางถังขยะตามพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
      
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง           
      - มีการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก
และ
แนวทางการจัดการขยะภายในสำนักกฎหมาย 
เพื่อลดปริมาณขยะ ดังนี้
     1) การรณรงค์ลดใช้โฟม หรือเป็นองค์กรปลอดโฟม
     2) 
มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
     3) มีการรณรงค์การใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้
แก้วน้ำจากร้านค้า

     4) มีการรณรงค์การใช้กล่องใส่อาหารส่วนตัวแทน
การใช้บรรจุภัณฑ์จากร้านค้า

     5) มาตรการจัดการของเสีย 
     6) 
การคัดแยกขยะตามประเภท
     7) การแยกเศษอาหารลงถังก่อนทิ้ง
     8) การคัดแยกขยะทั่วไป
     9) การคัด
แยกขยะรีไซเคิล
    10) การคัดแยกขยะอินทรีย์
    11) ขยะกำพร้าคืออะไร
    12) เชิญชวนแยกขยะกำพร้า
    13) แบบไหนคือขยะกำพร้า
    14)
เวลาจัดเก็บขยะ
    15) ขอความร่วมมืองดทิ้งขยะหลังเวลา 15.30 น.
    16) เศษอาหารเข้าร่วมโครงการ "ไม่เทรวม"
    17) บริการยืมคืน ถุงผ้า


     - VDO
     1) VDO คัดแยกขวดพลาสติก
   
รายละเอียดการรณรงค์ต่าง ๆ 
       - เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566
        - เดือนมกราคม 2567
       - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
       - เดือนมีนาคม 2567
       
- เดือนเมษายน 2567
       - เดือนพฤษภาคม 2567
       - เดือนมิถุนายน 2567
       - เดือนกรกฎาคม 2567
       - เดือนสิงหาคม 2567
       - เดือนกันยายน 2567

(2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถัง
      
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง   

(3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและเพียงพอ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภท ณ บริเวณชั้น B1
      
 - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง  


(4) มีการจัดวางถังขยะ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการทิ้งขยะและมีการสุ่มตรวจสอบการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุด      
      - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการสุ่มตรวจสอบการขยะทิ้งขยะ
     
               - เดือนตุลาคม 2566
               - เดือนพฤศจิกายน 2566
               - เดือนธันวาคม 2566
               - เดือนมกราคม 2567
               - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
               - เดือนมีนาคม 2567
               - เดือนเมษายน 2567
               - เดือนพฤษภาคม 2567
               - เดือนมิถุนายน 2567
               - เดือนกรกฎาคม 2567
               - เดือนสิงหาคม 2567
               - เดือนกันยายน 2567


(5) มีการส่งขยะให้สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำขยะมูลฝอยไปจัดการให้ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
      - การบริหารจัดการขยะ
      1) การประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครในการจัดการขยะ
          - หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการจัดเก็บและจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
       2) การนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์โดยนำเข้าร่วม โครงการ "ไม่เทรวม" ของกรุงเทพมหานคร
           - หนังสือขอเข้าร่วมโครงการ "ไม่เทรวม"
ของกรุงเทพมหานคร


(6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้าง
ให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ

       - เส้นทางการจัดการขยะ

(7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักกฎหมาย เนื่องจากมีมาตรการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
             
 - เดือนตุลาคม 2566
                - เดือนพฤศจิกายน 2566
                - เดือนธันวาคม 2566
                - เดือนมกราคม 2567
                - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
                - เดือนมีนาคม 2567
                - เดือนเมษายน 2567
                - เดือนพฤษภาคม 2567
                - เดือนมิถุนายน 2567
                - เดือนกรกฎาคม 2567
                - เดือนสิงหาคม 2567
                - เดือนกันยายน 2567


4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมา
ใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง

(1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

              
 - เดือนตุลาคม 2566
               - เดือนพฤศจิกายน 2566
               - เดือนธันวาคม 2566
               - เดือนมกราคม 2567
               - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
               - เดือนมีนาคม 2567
               - เดือนเมษายน 2567
               - เดือนพฤษภาคม 2567
               - เดือนมิถุนายน 2567
               - เดือนกรกฎาคม 2567
               - เดือนสิงหาคม 2567
               - เดือนกันยายน 2567

(2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท
ครบถ้วน
ทุกเดือน
               
- เดือนตุลาคม 2566
               - เดือนพฤศจิกายน 2566
               - เดือนธันวาคม 2566
               - เดือนมกราคม 2567
               - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
               - เดือนมีนาคม 2567
               - เดือนเมษายน 2567
               - เดือนพฤษภาคม 2567
               - เดือนมิถุนายน 2567
               - เดือนกรกฎาคม 2567
               - เดือนสิงหาคม 2567
               - เดือนกันยายน 2567


(3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมาย
ที่ได้กำหนดจากหมวด 1 
               
- เดือนตุลาคม 2566
               - เดือนพฤศจิกายน 2566
               - เดือนธันวาคม 2566
               - เดือนมกราคม 2567
               - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
               - เดือนมีนาคม 2567
               - เดือนเมษายน 2567
               - เดือนพฤษภาคม 2567
               - เดือนมิถุนายน 2567
               - เดือนกรกฎาคม 2567
               - เดือนสิงหาคม 2567
               - เดือนกันยายน 2567

(4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดล
               
- เดือนพฤศจิกายน 2566
               - เดือนธันวาคม 2566
               - เดือนมกราคม 2567
               - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
               - เดือนมีนาคม 2567
               - เดือนเมษายน 2567
               - เดือนพฤษภาคม 2567
               - เดือนมิถุนายน 2567
               - เดือนกรกฎาคม 2567
               - เดือนสิงหาคม 2567
               - เดือนกันยายน 2567

 

4.2 การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(1) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย
และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล(2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหารบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย


(3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย


(4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรง
ดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กำหนด
อย่างเหมาะสมกับปริมาณ และการปนเปื้อน
(2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหารน้ำมัน และไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัด
อย่างถูกต้อง(3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ

 

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

(1) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย
และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
     
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง   
      - มาตรการจัดการน้ำเสีย   


(2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหารบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย
     
ภาพการจัดการน้ำเสียของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการนำน้ำเสียจากระบบบำบัดไปใช้ต่อ

(3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
      
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

(4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
       -ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณ และการปนเปื้อน
               - เดือนตุลาคม 2566
               - เดือนพฤศจิกายน 2566
               - เดือนธันวาคม 2566
               - เดือนมกราคม 2567
               - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
               - เดือนมีนาคม 2567
               - เดือนเมษายน 2567
               - เดือนพฤษภาคม 2567
               - เดือนมิถุนายน 2567
               - เดือนกรกฎาคม 2567
               - เดือนสิงหาคม 2567
               - เดือนกันยายน 2567


(2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
หรือเศษอาหารน้ำมัน และไขมันจากถัง/บ่อดักไขมัน
ไปกำจัดอย่างถูกต้อง
               
- เดือนตุลาคม 2566
               - เดือนพฤศจิกายน 2566
               - เดือนธันวาคม 2566
               - เดือนมกราคม 2567
               - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
               - เดือนมีนาคม 2567
               - เดือนเมษายน 2567
               - เดือนพฤษภาคม 2567
               - เดือนมิถุนายน 2567
               - เดือนกรกฎาคม 2567
               - เดือนสิงหาคม 2567
               - เดือนกันยายน 2567
(3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
               
เดือนตุลาคม 2566
               - เดือนพฤศจิกายน 2566
               - เดือนธันวาคม 2566
               - เดือนมกราคม 2567
               - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
               - เดือนมีนาคม 2567
               - เดือนเมษายน 2567
               - เดือนพฤษภาคม 2567
               - เดือนมิถุนายน 2567
               - เดือนกรกฎาคม 2567
               - เดือนสิงหาคม 2567
               - เดือนกันยายน 2567

(4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ
               
เดือนตุลาคม 2566
               - เดือนพฤศจิกายน 2566
               - เดือนธันวาคม 2566
               - เดือนมกราคม 2567
               - เดือนกุมภาพันธ์ 2567
               - เดือนมีนาคม 2567
               - เดือนเมษายน 2567
               - เดือนพฤษภาคม 2567
               - เดือนมิถุนายน 2567
               - เดือนกรกฎาคม 2567
               - เดือนสิงหาคม 2567
               - เดือนกันยายน 2567

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. แผนการจัดการของเสียของสำนักกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
3. มาตรการจัดการของเสียของสำนักกฎหมาย