• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

  

  

  

  

แนะนำ...หนังสือใหม่ แหล่งข้อมูลใหม่!

สาระน่ารู้สำหรับประชาชน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
covid-19 ตอนนี้มีให้บริการตัวเล่ม
ส่วนไฟล์หนังสือรอนิดนะคะ

 
ชวนอ่าน
ชวนอ่าน
ชวนอ่าน


ระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th
sandbox

enlightened การระบาดของโรค Lumpy Skin Disease (LSD) หรือ โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ https://sites.google.com/view/dldlsd

 

heart การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการอภิปรายแสดงความเห็นในด้านต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้จาก สรุปผลการประชุม 

heart(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
     
enlightenedยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

enlightened ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดือน กันยายน 2563
enlightened ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดือน สิงหาคม 2563
enlightened ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดือน กรกฎาคม 2563
เก่ากว่าค้นหาได้คลิกที่นี่  
enlightened อภิธานศัพท์ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

enlightened ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy) 
enlightened ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

       เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน โดยสามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People) ให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม (2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

enlightened เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย จากองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย un.or.th

mail
 รู้จัก “Travel Bubble” การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ยุค COVID-19 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง


ฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสภาผู้แทนราษฎรและห้องสมุดวุฒิสภา

►  
วารสารยุติธรรม enlightened
►  จุลสาร "อนาคตไทย อนาคตเรา
►   สารวุฒิสภา

►   Times ติดต่อขอรหัสผู้ใช้ได้ที่โทร 9313


►   Havard Business Review ติดต่อขอรหัสผู้ใช้ได้ที่โทร 9313