• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

  

  

  

  

แนะนำ...หนังสือใหม่ แหล่งข้อมูลใหม่!

Talking Law Book Library 
ห้องสมุดหนังสือเสียงวุฒิสภา

TalkingLawBookLibrary

0860367

  

Unisearch Journal


enlightened การระบาดของโรค Lumpy Skin Disease (LSD) หรือ โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ https://sites.google.com/view/dldlsd

 

heart การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการอภิปรายแสดงความเห็นในด้านต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้จาก สรุปผลการประชุม 

heart(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
     
enlightenedยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

enlightened รายงานความก้าวหน้า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รายเดือนค้นหาได้คลิกที่นี่  
enlightened อภิธานศัพท์ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

enlightened ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy) 
enlightened ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

       เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน โดยสามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People) ให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม (2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

enlightened เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย จากองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย un.or.th

mail
 รู้จัก “Travel Bubble” การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ยุค COVID-19 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง


PCASIA Publication
 

https://pcasia.org/publication/ 

ประกอบด้วย enlightened
enlightenedเอกสารวิชาการที่จัดทำโดย Research Fellow
enlightenedเอกสารวิชาการที่สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภากัมพูชา
enlightened​เอกสารวิเคราะห์งบประมาณกัมพูชา
enlightenedข้อมูลแผนที่ 
enlightenedBACKGROUND PAPERS
enlightenedBriefing Note
enlightenedเอกสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


 

ฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสภาผู้แทนราษฎรและห้องสมุดวุฒิสภา

► 
►   สารวุฒิสภา

 

บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ​สิ่งพิมพ์ของ
วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(อยู่ในระหว่างการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม)

UserName : public 
Password : 123456
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 028319313...