• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สิ่งพิมพ์วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วารสารจุลนิติ

วารสารจุลนิติ

สารวุฒิสภา

สารวุฒิสภา

Download

การจัดการเอกสาร: หลักและแนวปฏิบัติในองค์การยุคดิจิทัล

หนังสือ #การจัดการเอกสาร: หลักและแนวปฏิบัติในองค์การยุคดิจิทัล เปิดให้ดาวน์โหลด "ฟรี" ได้แล้วที่ เว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เมนู หนังสือ/ตำรา เลือก 9 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ https://hs.kku.ac.th/Publications/book/

Download

เอกสารวิชาการกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในประเด็นคำถาม-คำตอบ

เอกสารวิชาการกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในประเด็นคำถาม-คำตอบ

Download