• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รูปแบบวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรไทย โดย วัชรพล โรจนวรวัฒน์

  

บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 : ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง กับสมาชิกที่มาจากการสรรหา โดย นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

  

อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของวุฒิสภาตามหลักประชาธิปไตย ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดย ประภาศรี ฤกษ์อุดมสิน

  

กฎหมายกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย โดย นิมิต วุฒิอินทร์

  

ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย ภูวดล คงแสง เสาวนีย์ อัศวโรจน์

  

รายงานวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 โดย ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช

  

แนวทางการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย สุเทพ กาวิละ กาบแก้ว ปัญญาไทย อภิชิต ดวงธิสาร อภิญญา ดวงธิสาร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สุเทพ กาวิละ กาบแก้ว ปัญญาไทย อภิชิต ดวงธิสาร อภิญญา ดวงธิสาร วิ

  

รูปแบบและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดย สมชาย แสวงการ

  

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย รัชฎาภรณ์ สุภาพ

  


ควรบอกเลิกบันทึกความเข้าใจ พ.ศ. 2544 (MOU 2544) เกี่ยวกับเขตทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชาหรือไม่ / ประจิตต์ โรจนพฤกษ์

  

อีบุ๊ก ‘มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2566’ โดย กองบรรณาธิการมติชนและศูนย์ข้อมูลมติชน สำนักพิมพ์มติชน

  

การจัดการเอกสาร: หลักและแนวปฏิบัติในองค์การยุคดิจิทัล

  

1