• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวดที่ 4
การจัดการของเสีย

 
หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

4.1 การจัดการของเสีย

4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวมและการจัดการขยะอย่างเหมาะสมมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

(1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงานและจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
(2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถังที่สุ่มตรวจสอบ
(3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่างเพียงพอ
(4) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ


(5) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

(6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ (กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)
(7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง)

4.1.1 สำนักกรรมาธิการ 2 ดำเนินการตามแนวทางการคัดแยก รวบรวมและการจัดการขยะอย่างเหมาะสม โดยได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการจัดกาของเสียภายในสำนักกรรมาธิการ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 และมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
    - มาตรการจัดการของเสียสำนักกรรมาธิการ 2
     แผนการดำเนินงานการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2567
    (1) - (3) มีการดำเนินการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงานและจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสมทุกจุดที่่สุ่มตรวจ
         - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

     การรณรงค์ สร้างความตระหนัก เพื่อลดปริมาณขยะ
       
มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้น 
         - การรณรงค์ลดใช้โฟมหรือเป็นองค์กรปลอดโฟม

        - การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในการซื้อของจากร้านค้า  การรณรงค์ใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้แก้วน้ำจากร้านค้า และการใช้กล่องใส่อาหารส่วนตัวแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากร้านค้า

    (4) สำนักกรรมาธิการ 2 กำหนดจุดทิ้งขยะ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการทิ้งขยะและมีการสุ่มตรวจการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุด
          - เดือนมกราคม 2567
     (5) สำนักกรรมาธิการ 2 มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
       
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
     (6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ (กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)
      (7) สำนักกรรมาธิการ 2 ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักกรรมาธิการ 2 เนื่องจากมีแนวทางมาตรการจัดการขยะอย่างเหมาะสม 
        - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.1.2  การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์/นำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง 

     (1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
     (2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน
     (3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดจากหมวด 1 


     (4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง

4.1.2  การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์/นำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง
        (1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
              - เดือนมกราคม 2567
        (2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน
             
- เดือนมกราคม 2567
        (3) มีสรุปข้อมูลปริมาณขยะ แต่ละประเภทเทียบกับค่าเป้าหมายรายเดือนเปรียบเทียบค่าเป้าหมายทุกเดือน ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 45 จากปริมาณขยะทุกประเภท ดังนี้
               
- เดือนมกราคม 2567
        (4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง
             
  - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
           

4.2 การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้ง จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน
(2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง
(3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้ง จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2.1 (1) สำนักกรรมาธิการ 2 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสียลงในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักกรรมาธิการ 2 เป็นสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2567 หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย และแผนการจัดการน้ำเสียของสำนักกรรมาธิการ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
4.2.1  (2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง
     
      - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
4.2.1  (3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
           
 - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
4.2.1 (4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ
             - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
(2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษ อาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย
(3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
(4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทาง ดังนี้
4.2.2 (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
        
 - หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
4.2.2 (4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
        
- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง