• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
-- 
 

Green Office

หมวดที่ 3
การใช้งานทรัพยากรและพลังงาน

 
หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

3.1 การใช้น้ำ

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
(2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
(3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินการขับเคลื่อนสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักกรรมาธิการ 2 หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
- ประกาศ เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร  และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567

- มาตรการการใช้น้ำ

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ

- การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
- การสร้างความตระหนักไม่ทิ้งทิชชู่ลงในชักโครก และทิ้งขยะในอ่างล้างมือ
- ภาพตรวจเช็คก๊อกน้ำ

- ตารางการตรวจสอบท่อประปา

(2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

- ภาพกำหนดเวลารดน้ำต้นไม้ ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 น.

(3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

- ภาพการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

- คลิปวิดิโอการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำน้ำที่เหลือจากขวดน้ำดื่มตามโครงการ "น้ำเหลือ...เราขอ"

(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

- การเปลี่ยนอุปกรณ์
- การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำและดูแลอุปกรณ์การใช้น้ำ
- การใช้สุขภัณฑ์ที่มีระบบเซนเซอร์ เพื่อการประหยัดน้ำ

 

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย

(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน

(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย

(3) บรรลุเป้าหมาย

(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน

(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย

(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(1) ข้อมูลการใช้น้ำประปาแต่ละเดือนต่อหน่วย

- ปี 2566     - ปี 2567

(2) เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำประปาแต่ละเดือน ระหว่าง ปี 2566 กับปี 2567

- มกราคม 
- กุมภาพันธ์
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน 

(3) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และกรณีไม่บรรลุเป้าหมายมีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

 

3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

- ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

 

3.2 การใช้พลังงาน

3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
(2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด–ปิด เป็นต้น
(3) การใช้พลังงานทดแทน
(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน
ประกาศ เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร  และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567
- มาตรการการใช้ไฟฟ้า

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า

- ภาพการสร้างความตระหนัก

(2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด–ปิด เป็นต้น

- รณรงค์ปิดไฟช่วงเวลา เวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา
- กิจกรรมพักหน้าจอคอมฯ หรือ sleep mode
- ภาพการใช้แสงธรรมชาติช่วยในการลดพลังงานจากแสงไฟในสำนักงาน โดยการเปิดม่าน
- การกำหนดเวลาเปิด - ปิด เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น

(3) การใช้พลังงานทดแทน

- ภาพการใช้พลังงานทดแทน

(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

- ภาพการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟ
- ปิดไฟที่ไม่จำเป็น
- แบบการตรวจสอบการบำรุงรักษาควบคุมดูแลเครื่องปรับอากาศ
- ภาพรายงานการทำความสะอาดตะแกรงช่องลมกลับ ของสำนักกรรมาธิการ 2 ปี 2567
- ภาพการตรวจเช็คโทรทัศน์ให้พร้อมใช้งานเสมอ

3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(1) ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนต่อหน่วย

- ปี 2566     - ปี 2567

(2) เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน ระหว่าง ปี 2566 กับปี 2567

- มกราคม 
- กุมภาพันธ์
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน 

(3) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และกรณีไม่บรรลุเป้าหมายมีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน (หลักฐานการสำรวจพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการ)
- ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ 
(หลักฐานการสำรวจพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการ)
 

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

(1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การวางแผนการเดินทาง
(3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน
ประกาศ เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร  และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567
- มาตรการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 

(1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2) การวางแผนการเดินทาง

- เดินทางเท่าที่จำเป็น
- ภาพการใช้ระบบรถยนต์ร่วมกัน (Car Pool)
- ภาพดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน
- ภาพการขับขี่รถยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- ภาพมีการวางแผนการเดินทาง
- รณรงค์การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ

1) ภาพการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ
2) บันทึกข้อมูลการเดินทางของบุคลากรภายในสำนัก

(3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ

- การดูแลรักษารถยนต์

- การตรวจสอบลมยาง สภาพยาง เครื่องยนต์
- แผนการบำรุงรักษายานพาหนะ

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(1) ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือนต่อหน่วย

- ปี 2566     - ปี 2567

(2) เปรียบเทียบข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน ระหว่าง ปี 2566 กับปี 2567

- มกราคม 
- กุมภาพันธ์
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน 

(3) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และกรณีไม่บรรลุเป้าหมายมีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง


 

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ

3.3.1 มาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่

3.3.1 มาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน
ประกาศ เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร  และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567
- มาตรการการใช้กระดาษ 

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ

รูปแบบการใช้กระดาษ

(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(1) ข้อมูลการใช้กระดาษแต่ละเดือนต่อหน่วย

- ปี 2566      - ปี 2567

(2) เปรียบเทียบข้อมูลการใช้กระดาษแต่ละเดือนต่อหน่วย ระหว่างปี 2566 กับ ปี 2567

- มกราคม
- กุมภาพันธ์
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน

(3) - (4) สรุปสาเหตุการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง และกรณีไม่บรรลุเป้าหมายมีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

- หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน

(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน 

- การปฎิบัติตามมาตรการการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
 

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
ประกาศ เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร  และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567
- มาตรการการใช้หมึกพิมพ์
- มาตรการการใช้วัสดุสำนักงานอื่น ๆ 

(1) การสร้างความตระหนักในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้

- มีการจัดวางอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ร่วมกัน
- มีการจัดวางเครื่องพิมพ์เอกสาร (printer) ใช้ร่วมกัน และตั้งให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน

(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- จัดทำหนังสือติดต่อราชการภายในและส่งข่าวสารต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยประหยัดหมึกพิมพ์
- ตารางผลการใช้หมึก ปี 2566

- ตารางผลการใช้หมึก ปี 2567

- ม.ค. - ก.พ. 67
- มี.ค. - เม.ย. 67
- พ.ค. - มิ.ย. 67

 

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 

- ดำเนินการมาตรการการประหยัดการใช้หมึก อุปกรณ์เครื่องเขียนวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

 

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม

ได้แก่ QR Code E-mail สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อินทราเน็ต เป็นต้น

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR Code E-mail สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อินทราเน็ต เป็นต้น

- จัดเก็บข้อมูลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR Code E-mail สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อินทราเน็ต เป็นต้น
- สถิติข้อมูลการใช้ห้องประชุมสำนักกรรมาธิการ 2 ปี 2567

- มกราคม     - กุมภาพันธ์     - มีนาคม
- เมษายน     - พฤษภาคม    - มิถุนายน

 

 

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

(1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ
(2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
(3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์
(5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร  และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567
- มาตรการการจัดประชุมหรือนิทรรศการ
(1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ

- ขั้นตอนในการดำเนินการจองห้องประชุมในระบบบริหารจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ เพื่อจัดเตรียมขนาดห้องประชุมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมของสำนักกรรมาธิการ 2

(2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
(3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- แหล่งสืบค้นโรงแรม และรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) กรณีมีความจำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนา และอบรม นอกสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากอยู่บริเวณใกล้เคียงสำนักงาน

(4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์
(5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม