• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

   
 

       ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คลิก!
 


 
     
       
       TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน คลิก!
 


        ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเครือข่ายความร่วมมือ คลิก!
 
 
รายงานการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา สมัยสามัญครั้งที่ 1-22 พฤษภาคม 2563 - 22 กันยายน 2563
รายงานการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา สมัยสามัญครั้งที่ 2-1 พฤศจิกายน 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
KPI Research Sanp 4
KPI Research Sanp 3
KPI Research Sanp 2
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 6 กรกฎาคม 2564
6