• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนฉบับที่ ๙ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับที่ ๘ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับที่ 7 (ฉบับย่อ)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนฉบับที่ ๙ (ฉบับย่อ) (ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗)
สรุปรายงานนวัตกรรมผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ในรอบ ๕ ปี (สิงหาคม ๒๕๖๒ - เมบายน ๒๕๖๗)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับที่ ๘ ฉบับย่อ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)