• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

เทคนิคการจัดทำข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  

ก า ร ส นั บ ส นุ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ร า พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ข อ ง สำ นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร วุ ฒิ ส ภ า ป ร ะ จำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3

  

เทคนิกการสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอย่างมืออาชีพ

  

บริการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา