• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง"วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย"
โดย นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ นิติกรชำนาญการ สำนักกฏหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/sjpy/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ นิติกรชำนาญการ สำนักกฏหมาย