• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย"
โดย นายอภิวัฒน์ สุดสาว นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/btvm/

ดาวน์โหลดเอกสาร