• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง บทวิเคราะห์ กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"บทวิเคราะห์ กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม"
โดย นางธัญญา ศรีสุพรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ3 สำนักกรรมาธิการ 2
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/azwr/  

ดาวน์โหลดเอกสาร