• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
  • หมวดหมู่
    ชื่อข่าว/เนื้อหาข่าว:


 

บทความวิชาการ เรื่อง "การยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙"
บทความวิชาการ เรื่อง "หลักสากลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายสำหรับครูปฐมวัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ศตวรรษที่ 21)"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "โควิด - 19 กับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
บทความวิชาการ เรื่อง "กลไกในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การทูตรัฐสภา กลไกส่งเสริมความสัมพันธ์ของรัฐสภาระหว่างประเทศ"
บทความวิชาการ เรื่อง "การยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล"
บทความวิชาการ เรื่อง "การเปรียบเทียบกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว่างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ภัยแล้ง: ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "SMART CITY : เมืองน่าอยู่อัจฉริยะถอดบทเรียนการเปลี่ยนผ่านเมืองสู่ Smart City ประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Executive Functions (EF) ของเด็ก"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ต้มยำกุ้ง จาก “ครัวไทย” สู่ “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ”
บทความทางวิชาการ เรื่อง "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงานของประเทศไทย"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "BCG Economy Model : ยุทธศาสร์การขับเคลื่อนประเทศไทย ในดลกหลังโควิดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "ระบบการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส"
วีดีโอวิชาการเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน COVID-19"โดย สว. นายแพทย์ เฉิมชัย
วีดีโอวิชาการเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "3 ภารกิจ ฝ่าวิกฤตสุขภาพ"
บทความทางวิชาการ เรื่อง "มองพัฒนาการทางการเมืองระหว่างประเทศผ่านเสรีนิยมคลาสสิกและเสรีนิยมใหม่"
1
 

 

การจัดงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การศึกษากฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมของผู้กระทำความผิด
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [The economic impact of the Coronavirus 2019 (COVID-19)]
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทสรุปเชิงนโยบาย TSRI (Policy Brief)
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขหมอกควันและหมอกควันข้ามแดน (The Problem and the Guidelines for the Haze and Transboundary Haze Solution)
COVID-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา
ประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์ : ฉันทามติในสังคมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด
ตัวแบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในผู้สูงอายุ
ห้องเรียนอัจฉริยะกับเทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล (Smart Classroom with Educational Technology in Digital Age)
รายงานโครงการวิจัยเชิงทดลองการนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Vote Tabulation: PVT): การปฏิบัติใช้ในบริบทประเทศไทย
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดของภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชนในการให้โอกาสผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคม
จากของเสีย...สู่พลังงาน (Waste to Energy)
สรุปแบบสำรวจมุมมองของคนไทยต่อสถานการณ์โควิด-19
แนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทยเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
ปัญหาการนำใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การพัฒนากระบวนการติดตามหลังปล่อยและการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ
ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในประเทศไทย  (Consumer rights protection in Thailand)
บทบาทของรัฐบาลในสายตาของประชาชน
บทเรียนจากสหรัฐอเมริกาปัญหาข้อจำกัดในตัวแบบสวัสดิการผู้สูงอายุ
การรับรู้ของสาธารณชนต่อกฎหมาย (The Public Awareness of The Law)
บทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
โครงการประเมินผลโปรแกรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด
แนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ของภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
การส่งออกผลไม้ของประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Thailand’s Fruit Exports during the Coronavirus 2019 Outbreak)
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย : “COVID-19” ปัจจัยเร่งสู่การเรียนออนไลน์  (Thai Education's Turning Point : “COVID-19” Urgent factors towards Online Classroom)
การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน
ธุรกิจการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย  (MICE : A new Type of Tourism Essential for Thailand’s Economy)
การพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด
ทิศทางอีสปอร์ตของประเทศไทย (E–Sports in Thailand)
ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่คนเดียวกับความเปราะบางรูปแบบใหม่
ทักษะการทำงานในโลกยุคดิจิทัล (Working skills in the digital age)
พลังงานทดแทนในยุค ๔.๐ (Alternative Energy)
การพัฒนาเครื่องมือการจำแนกผู้กระทำผิด
การศึกษาวิจัยเพื่อประมวลฐานข้อมูลกฎหมายและนโยบายรัฐบาลด้านการทำธุรกรรมในระบบการเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ของประเทศสมาชิกอาเซียน +6
ข้อสังเกตและมุมมองต่อร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....
เศรษฐกิจสีน้ำเงิน  ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal data protection measures under the Personal Data Protection Act B.E. 2562)
มายาคติของการเสพติด
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายเชิงบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง
การส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย (Occupation and Employment Promotion of the Disabled in Thailand)
ครัวเรือนยากจนไทย : โอกาสและความเป็นไปได้ในการหลุดพ้นความยากจน
มาตรการด้านการท่องเที่ยว : โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (Tourism stimulus package : Rao Tiew Duay Kan (We Travel Together))
แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดโดยเน้นที่อุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด
ปัญหาและการจัดการขยะอาหาร (Food Waste Problem and Management)
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน
การขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ (Increasing Employment Opportunities and Promoting Employment of the Elderly in the Profession Suitable for Age and Experience)
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สัมฤทธิ์ผล
การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญา
การจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการคนละครึ่ง (Economic stimulus package : The half-half co-payment scheme)
เครือข่ายนายหน้าแรงงานข้ามชาติกับการทุจริตคอร์รัปชันในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องของไทย
สถานการณ์สังคมไร้เงินสดของประเทศไทย (The cashless society situation in Thailand)
การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ขอเสนอสรุปผลการประชุมเวที สกสว. (TSRI Public Policy Forum)
1