• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

        สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีอิสระ ในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณและการดำเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมาย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของวุฒิสภา
โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา

        ข้าราชการรัฐสภา มี ๒ ประเภท ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งรับราชการโดยได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ซึ่งรับราชการ ในตำแหน่งการเมืองของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

 

 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (0)
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (0)
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (0)
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (0)

รับสมัครบุคลากร