สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บริการข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมาย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของวุฒิสภา โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา

  ข้าราชการรัฐสภา มี 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งรับราชการโดยได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ซึ่งรับราชการในตำแหน่งการเมืองของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

โล่เกียรติยศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารคณะกรรมการสรรหา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าเยี่ยมชมวุฒิสภาและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าเยี่ยมชมวุฒิสภาและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา icon-news
28 กุมภาพันธ์ 2567
คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong ของสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมส่งมอบถุงกระดาษ สำหรับใส่ผ้าวันนั้นของเดือนที่ใช้แล้วให้กับสำนักบริหารงานกลางและสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong ของสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมส่งมอบถุงกระดาษ สำหรับใส่ผ้าวันนั้นของเดือนที่ใช้แล้วให้กับสำนักบริหารงานกลางและสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล icon-news
28 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักภาษาต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7 icon-news
27 กุมภาพันธ์ 2567
วุฒิสภาวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วุฒิสภาวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย icon-news
24 กุมภาพันธ์ 2567
เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานฯ  และสมาชิกชมรม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานฯ และสมาชิกชมรม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา icon-news
24 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงเว็บไซต์