• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  หรือที่  https://www.senate.go.th ภายในวันอังคารที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ดาวน์โหลดเอกสาร