• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (เพิ่มเติม)
          ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๘ (๑)  และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้านละ  ๑  คน  รวมจำนวน  ๒ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ)
โดยให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อมายื่นแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร