• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ)

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์  กรรมการ 
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) 
ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จำนวน  1  คน ตั้งแต่วันอังคารที่  19  มีนาคม  2567ถึงวันอังคารที่  9  เมษายน  2567  ในวันและเวลาราชการ ณ  จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ชั้น  1 อาคารรัฐสภา  (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่  1111  ถนนสามเสน 
แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร