• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์)

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์  กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) 
กรุณาส่งข้อมูลได้ที่  ตู้ ปณ. ๔๕  ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  ๑๑๑๑  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  หรือที่  https://www.senate.go.th  ภายในวันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  


 

ดาวน์โหลดเอกสาร