• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสมบัติ ธรธรรม)

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (นายสมบัติ  ธรธรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ)  สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา เลขที่ ๑๑๑๑  ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  หรือที่  https://www.senate.go.th   ภายในวันอังคารที่  ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๖


 

ดาวน์โหลดเอกสาร