• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายพศวัจณ์ กนกนาก)

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รุณาส่งข้อมูลได้ที่ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (นายพศวัจณ์  กนกนาก ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ) สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสนแขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
หรือที่  https://www.senate.go.th  ภายในวันพุธที่  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๖


 

ดาวน์โหลดเอกสาร