• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง
 

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
2 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 305 เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
3 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลรายงานการประชุม บันทึกการประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
4 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส จำนวน 236 เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
5 ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 12,000 รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 13
6 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 20
7 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
8 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
9 ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 21
10 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
11 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
12 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 21 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 31
13 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
14 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 48
15 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 23
16 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 17
17 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
18 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 39
19 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 45
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 57
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
การซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 60 ใบ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง “สรุปผลงาน 5 ปีของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ เดอะ บลูสกาย รีสอร์ต อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เฉพาะเจาะจง ร้านพี-วัน 0
จ้างจัดทำหนังสือ “สรุปผลงานวุฒิสภา ครบรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2567)” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด 0
การซื้อแฟลชไดร์ (USB Flash Drive) ขนาดความจุ 32 GB จำนวน 247 อัน เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาสรุปผลงานของวุฒิสภา เรื่อง “5 ปี วุฒิสภากับผลงานเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี โกลบอล ซัพพลาย จำกัด 0
การเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาสรุปผลงานของวุฒิสภา เรื่อง “5 ปี วุฒิสภากับผลงานเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี เฉพาะเจาะจง บริษัท ขนส่ง จำกัด 0
จ้างทำเพลททำเนียบสมาชิกวุฒิสภา 2562 (ปรับปรุง มิถุนายน 2567) เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 0
สำหรับการซื้ออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติปักผ้า จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมปักผ้าปันสุข เสริมสร้างความสุขด้วยศิลปะจิตตสมาธิ ภายใต้กิจกรรมจิตสำราญงานสำเร็จ โครงการรัฐสภาร่วมใจรวมพลังสร้างสุข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุ เฉพาะเจาะจง นายสิริวัฑน์ เธียรปัญญา 0
สำหรับการเช่าเหมารถไฟฟ้าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉพาะเจาะจง การรถไฟแห่งประเทศไทย 0
การจัดเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้รับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 11/2567 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนา เฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมยนต์ บริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1
การจัดทำโล่รางวัล จำนวน 66 โล่ เพื่อใช้ในการจัดโครงการวุฒิสภาพบประชาชน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด 0
ซื้อของขวัญและของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ เพื่อมอบให้แก่บุคคลสำคัญ สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศระหว่างวันจันทร์ที่ 20 ถึงวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย และประเทศฮังการี เฉพาะเจาะจง ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกรัฐสภา กองทุนสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 0
ซื้อของขวัญและของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ เพื่อมอบให้แก่บุคคลสำคัญ สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศระหว่างวันจันทร์ที่ 20 ถึงวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย และประเทศฮังการี เฉพาะเจาะจง ร้านจำหน่ายของที่ระลึก สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 0
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 ยี่ห้อ Quality Red จำนวน 2,000 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด สาขาที่ 2 0
การเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง “ผลงานคณะกรรมาธิการรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2567) : วิสัยทัศน์ ความสำเร็จ และอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.พัชรศักดิ์ จำกัด (โรงแรมกรุงศรีริเวอร์) 2
การซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 50 ใบ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง “ผลงานคณะกรรมาธิการรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2567) : วิสัยทัศน์ ความสำเร็จ และอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะเจาะจง ร้านพี-วัน 0
สำหรับการเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง “สรุปและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา รอบ 5 ปี (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2567)” ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ เฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1
สำหรับการซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 ใบ เพื่อใช้ในการสัมมนา เรื่อง “สรุปและผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา รอบ 5 ปี (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2567)” ในวันจันทร์ที่ 1 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด 1
สำหรับการจ้างทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา รอบ 5 ปี” ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 0
สำหรับการจ้างบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด 0
สำหรับการซื้อกระเป๋าเอกสาร ผ้า 900D สีม่วงสลับเทาพร้อมกับปักตราสัญลักษณ์รัฐสภา จำนวน 350 ใบ เพื่อใช้ในการจัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉพาะเจาะจง ร้านพี-วัน โดยนางสาวพรอนงค์ เพชรสัมฤทธิ์ 0
จ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ยี่ห้อเบนซ์ หมายเลขทะเบียน ฮฐ-4983 กทม. จำนวน 55 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด 1
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อรถรับรอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา   13
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   24
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   27
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   16
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding   13
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   17
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   21
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   18
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 E-Bidding   1
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 E-Bidding   0
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา   10
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   21
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   16
เปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ E-Bidding   9
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   29
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   9
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   41