• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกวดราคาจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย สรรพเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 80
2 ประกวดราคาโครงการจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 39
3 โครงการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 63 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 54
4 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 20
5 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 26
6 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A4 จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 38
7 ประกาศประกวดราคาสำหรับการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 60 เดือน E-Bidding - 26
8 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 25
9 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 40 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 49
10 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 27
11 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมพนักงาน ขับรถยนต์ ๑๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
12 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
13 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 E-Bidding - 26
14 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563) E-Bidding - 20
15 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 E-Bidding - 22
16 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร สารวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563 E-Bidding - 53
17 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 17
18 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) E-Bidding - 9
19 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 28
20 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 23
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน เฉพาะเจาะจง ร้านพี - วัน 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 2
จ้างพิมพ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 300 เล่ม เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก็อปปี้ 0
จ้างผลิตปกพระราชบัญญัติ 2 รายการ (กป.252/2563,254/2563) เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ พริ้น จำกัด 0
ซื้อเครื่องพานทองน้อย จำนวน 2 ชุด เฉพาะเจาะจง ร้านบวรไตรรงค์ 0
เช่าห้องสัมมนา จำนวน 4 ห้อง เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง พรรคการเมืองของประชาชน : แนวทาง การเสริมสร้างและการพัฒนา ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 , 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมห เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 0
ซื้อตรายางหมึกในตัว จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง พรรคการเมืองของประชาชน : แนวทาง การเสริมสร้างและการพัฒนา ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 , 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุง เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสุวรรณ เวิร์คเมท 0
เช่าสัญญาณโทรศัพท์ทีโอที เพื่อใช้สำหรับถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง พรรคการเมืองของประชาชน : แนวทาง การเสริมสร้างและการพัฒนา ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 , 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 0
ซื้อกระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง นางสาวทิสลักษณ์ นามบุตร 0
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CM405df หมายเลขเครื่อง 007950 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-003-0002 รหัส 58/58 จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 0
จ้างซ่อมเครื่องไสสันทากาว ยี่ห้อ HORIZON รุ่น BQ - 460 หมายเลขเครื่อง 31012 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610 - 001 - 0001 รหัส 2/48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด 1
จ้างทำเพลทรายงานสรุปผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CM405df หมายเลขเครื่อง 007950 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-003-0002 รหัส 58/58 จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 0
ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-7470D สีดำ จำนวน 2 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อวีดิทัศน์ หมายเลขเครื่อง 12140ST09791 หมายเลขครุภัณฑ์ 5820-002-0002 รหัส 3/58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล-ไอที. จำกัด 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อเป็นวัสดุคงคลัง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) เฉพาะเจาะจง - 0
จัดจ้างทำเพลทรายงานฯ ข้อเสนอเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลไทยฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi E-Bidding   3
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2568) โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   2
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะเจาะจง   2
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   11
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   3
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   11
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   11
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   4
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   15