• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 27
2 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 4
3 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 3
4 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
5 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ “สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒” E-Bidding - 5
6 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 6
7 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 6
8 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง - 4
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Data Archiving) E-Bidding - 7
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
11 ประกาศประกวดราคาจ้างขนย้ายและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบครุภัณฑ์การพิมพ์ของสำนักการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
12 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๒๓,๔๐๐ รีม E-Bidding - 5
13 ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
14 ประกาศประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
15 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง E-Bidding - 15
16 ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร "สาร สนช." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 13
17 ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำรุงรักษาเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) E-Bidding - 9
18 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 13
19 การประกวดราคาเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 16
20 ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ E-Bidding - 8
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด เฉพาะเจาะจง บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชงกาแฟ จำนวน 3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง และลำโพงแบบมือถือหรือแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิต ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) 0
ซื้อดรัมเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น M๓๕๕DF หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖๑๐-๐๐๓-๐๐๐๒ รหัส ๘๕/๖๐ หมายเลขเครื่อง ๕๑๒๙๖๗N จำนวน ๑ กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
จ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้าน พัชรีพร 0
ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท มรกตไฮเทค จำกัด 0
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องต้มน้ำร้อน ขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 6 ถัง เฉพาะเจาะจง บริษัท มรกตไฮเทค จำกัด 0
ซื้อครุภัณฑ์เอ็กซ์เทอนอล ฮาร์ดไดร์ฟ จำนวน ๒ เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน พร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน์ สมิตร 1
จ้างตกแต่งสถานที่ เพื่อจัดโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม เฉพาะเจาะจง ร้าน C FLOWER & DESING 0
เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง นายอนวัช ดำรงศิริกุล 0
เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ และกรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล จันยางาม 0
จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ 0
ซื้อเมาส์ จำนวน ๑๐๐ อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0
จ้างทำป้ายตัวอักษร เพื่อใช้ในการจัดโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น เฉพาะเจาะจง นางวาสนา การะเกตุ 0
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๔ แผ่น เพื่อใช้ในการจัดโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น เฉพาะเจาะจง นายวิชิต พรมลา 0
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) จำนวน ๑๔ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จำกัด 0
เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน พร้อมพนักงานขับรถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง นายธนาพันธ์ แสงพรมชาลี 0
เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ใจจันทร์ 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   2
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด

ไม่พบข้อมูล