• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 3
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
3 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 4
4 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
6 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 22,500 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
7 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ E-Bidding - 11
8 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ฉบับเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) E-Bidding - 10
9 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 16
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
11 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
12 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 36 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 39
13 ประกวดราคาจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย สรรพเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากอาคารสุขประพฤติไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
14 ประกวดราคาจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย สรรพเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 107
15 ประกวดราคาโครงการจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 47
16 โครงการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 63 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 67
17 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 31
18 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 31
19 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A4 จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 47
20 ประกาศประกวดราคาสำหรับการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 60 เดือน E-Bidding - 27
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซตตัด 4 ยี่ห้อ DOMINANT ADAST 727P หมายเลขเครื่อง 10001 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610 - 008 - 0002 รหัส 2/48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเทอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด 0
สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซตตัด 4 ยี่ห้อ DOMINANT ADAST 715C หมายเลขเครื่อง 12904 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610 - 008 - 0002 รหัส 1/45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเทอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด 0
สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาดตัด 11 ยี่ห้อ เรียวบิ (RYOBI) รุ่น 2700CD หมายเลขเครื่อง 8226 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610 - 008 - 0002 รหัส 1/38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด 0
จ้างดำเนินการโครงการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ประสงค์จำหน่าย จากที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ มายังที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ยู.ดี. โพรไวเดอร์ จำกัด 1
จ้างทำเพลทซองจดหมายสีขาว เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3
จ้างทำเพลทเอกสารทางวิชาการ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จ้างเคลือบด้านและยูวีเฉพาะจุดปกจุลนิติ ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 ก.ย.- ต.ค. 63 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรเบียบเคทอง 1
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) เฉพาะเจาะจง 1
จ้างทำเพลทรายงานฯ มาตรการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จ้างทำตรายางวันที่ จำนวน 4 อัน เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 1
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท พี ซี ไอ (1992) จำกัด 1
สำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 17 รายการ เฉพาะเจาะจง นายวินัย รักหญีต 0
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อเป็นวัสดุคงคลัง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 เพื่อเป็นวัสดุคงคลัง เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด สาขาที่ 2 0
การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP7110CW หมายเลขเครื่อง MNBA014751 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0008 รหัส 108/60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล - ไอที. จำกัด 0
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 1,000 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 1
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ E-Bidding   2
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi E-Bidding   6
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2568) โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   3
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะเจาะจง   2
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   5
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   14
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   10
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   5
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   19