• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 2
2 ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 8
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 30
4 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
5 ประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส สำหรับสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 284 เลขหมาย ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร E-Bidding - 3
6 ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
7 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 34 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
8 ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 8
9 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 22
10 ซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน E-Bidding - 9
11 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพื้นที่เช่าภายในบริเวณอาคารสุขประพฤติ เพื่อส่งคืนพื้นที่เช่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 8
12 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) E-Bidding - 27
13 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร สารวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) E-Bidding - 16
14 จ้างบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
15 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ E-Bidding - 10
16 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 4
17 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
18 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
19 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 17
20 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 48
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างทำเพลทกระดาษลับใช้ในห้องประชุมเท่านั้นฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานฯการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างทำเพลทการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1
จ้างทำเพลทสรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 63- ก.ย. 64 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) เฉพาะเจาะจง - 0
การจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในการรับรายงานตัวสมาชิกวุฒิสภา และสำรองสำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งเพิ่มเติม จำนวน 20 ใบ เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 0
จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
สำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 15 รายการ เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ เจริญทรัพย์ 0
ปั๊มเส้นพับปกรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม ขนาด 24x35 นิ้ว จำนวน 61 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด 0
จ้างเคลือบยูวีปกรายงานฯ การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยู.วี. 0
จ้างซ่อมหม้อต้มน้ำร้อน ยี่ห้อ Seagull หมายเลขครุภัณฑ์ 4520-001-0001 รหัส 47/63 จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด 0
จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
การซื้อเขียงรองใบมีดคาร์ไบร์ท เครื่องตัดเจียน 3 ด้าน ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HT-30 หมายเลขเครื่อง 356011 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-006-0001 รหัส 2/54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี. พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด 0
โครงการจัดซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
การเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน เพื่อสำหรับใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติภารกิจราชการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันพุธที่ 9 – วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอ เฉพาะเจาะจง นายปองพล โชคเจริญฤทธิ์ 0
สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบเคลื่อนที่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูชิ เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 0
จ้างซ่อมหม้อต้มน้ำร้อน ยี่ห้อ หัวม้าลาย หมายเลขครุภัณฑ์ 4520-001-0001 รหัส 33/58 จำนวน 1 ใบ เฉพาะเจาะจง บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   3
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ E-Bidding   7
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 E-Bidding   6
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   11
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi E-Bidding   7
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2568) โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   4
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะเจาะจง   4
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   15
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   7
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   25