• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง
 

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 1
2 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 21 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 17
3 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
4 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 39
5 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 21
6 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 16
7 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
8 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 27
9 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 43
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 46
11 จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา - 45
12 จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา - 38
13 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 40
14 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 35
15 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 87
16 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 52
17 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 52
18 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 20
19 ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 25000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 41
20 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างผลิตรายงานผลการดำเนินงานฯ กรณีมวยไทย เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก็อปปี้ 0
จ้างเคลือบด้าน ยูวีเฉพาะจุด ปั๊มเส้นพับปกการประเมินผลองค์กรอิสระฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จ้างเคลือบด้าน ยูวีเฉพาะจุดปั๊มเส้นพับปกวัดสีขาว เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
การซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ เพื่อใช้ในการจัดงานนิทรรศการและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงาน” ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เฉพาะเจาะจง ร้านพี-วัน 0
การจ้างออกแบบลัดทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 250 ใบ เพื่อใช้ในการจัดงานนิทรรศการและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงาน” ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เฉพาะเจาะจง บริษัท อัญชลีกรอบรูป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0
การจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 6 ลิตร จำนวน 100 ถัง สำหรับรับรองการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 0
การจัดซื้อแก้วน้ำพลาสติก ขนาด 16 ออนซ์ จำนวน 10 แพ็ค เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด 0
การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด 0
การจัดซื้อเมล็ดกาแฟสด จำนวน 20 ถุง สำหรับรับรองการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภกร ศรีทอง 0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ไอ (1992) จำกัด 0
การจ้างพิมพ์หนังสือรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เรื่อง THAI TRADITIONAL MEDICINE HOLISTIC CARE 5+1 เมืองไทยกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จำนวน 500 เล่ม เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. จำกัด 0
จ้างซ่อมเครื่องไสสันทากาว ยี่ห้อ HORIZON รุ่น BQ-460 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-001-0001 รหัส 2/48 จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด 0
การจ้างพิมพ์เอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ จำนวน 250 เล่ม เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
การเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 - วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปเดอร์ ทราเวล จำกัด 0
การจัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ระหว่างวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เฉพาะเจาะจง นายรังสิมันต์ พันธ์โชติ 0
จัดซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่แขกชาวต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ เพื่อให้การรับรองและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโอลิวิเย อ็องโน (Mr. Olivier Henno) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศส-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส เฉพาะเจาะจง ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกรัฐสภา กองทุนสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1
จัดซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่แขกชาวต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ เพื่อให้การรับรองและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโอลิวิเย อ็องโน (Mr. Olivier Henno) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศส-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส เฉพาะเจาะจง ร้านจำหน่ายของที่ระลึก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 0
จ้างเคลือบยูวีปกรายงานประชาชน 2566 จีนแก้จน เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยูวี 0
จ้างเคลือบด้าน ยูวีเฉพาะจุด ปั๊มเส้นพับจุลนิติ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จ้างเคลือบด้าน ยูวีเฉพาะจุด ปั๊มเส้นพับรายงานฯ การพัฒนาทรัพยากรฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา   9
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   18
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   24
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   13
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding   11
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   16
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   19
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   15
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   8
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 E-Bidding   1
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 E-Bidding   0
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา   7
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   18
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   15
เปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ E-Bidding   6
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   28
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   9
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   38