• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง
 

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา - 14
2 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
3 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 24
4 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 62
5 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 44
6 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 38
7 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
8 ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 25000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 26
9 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
10 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
11 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
12 ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 60
13 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสาร "สารวุฒ่ิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
14 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
15 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
16 ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ (License) การประชุมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 27
17 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
18 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 13
19 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
20 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
สำหรับการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 3,250 ใบ เพื่อใช้ในการจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลลิ่งมายด์พรีเมี่ยม 0
การซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสวน จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านนภาพร 0
การจ้างดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0
สำหรับการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน สำหรับใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติภารกิจโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 – วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดล เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์ บุญศรี 0
สำหรับการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง ความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน เฉพาะเจาะจง นายวิบูลย์ ก้านเหลือง 0
สำหรับการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับรถ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง ความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ คมอาวุธ 0
สำหรับการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง ความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน เฉพาะเจาะจง นายสุนัน รุนอุบล 0
สำหรับการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 25 เฉพาะเจาะจง นายอภิณฑพงษ์ ขันตีเรือง 0
สำหรับการเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับรถ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดสระบุรี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเบียร์เซอร์วิส 0
การจัดซื้อชุดสายพานลำเลียงหมึก (Transfer Belt) สำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CM315z จำนวน 2 ชุด เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล-ไอที จำกัด 1
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านบวรไตรรงค์ 1
จ้างทำเพลทรายงานฯ การผลิตและการใช้ปุ๋ยฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานสรุปผลการเดินทางไปประชุมของ กมธ.ปกครองฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ และอาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง ร้านพรประเสริฐ 0
สำหรับการซื้อของขวัญเพื่อมอบแก่แขก ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ สำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงนิเวศวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th Nevsky International Ecological Congress) ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรั เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1
จ้างพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซตและเคลือบเงา และจ้างปั๊มเส้นพับปก หนังสือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จ้างพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซตและเคลือบเงา และจ้างปั๊มเส้นพับปก หนังสือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
สำหรับการซื้อของขวัญเพื่อมอบแก่แขกชาวต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ สำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงนิเวศวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th Nevsky International Ecological Congress) ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเ เฉพาะเจาะจง ร้านจำหน่ายของที่ระลึก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2
สำหรับการซื้อของขวัญเพื่อมอบแก่แขกชาวต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ สำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงนิเวศวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th Nevsky International Ecological Congress) ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเ เฉพาะเจาะจง บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด 1
สำหรับการซื้อของขวัญเพื่อมอบแก่แขกชาวต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ สำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงนิเวศวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th Nevsky International Ecological Congress) ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเ เฉพาะเจาะจง บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน) 1
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   14
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding   9
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   15
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   18
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   13
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   11
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   22
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา   1
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   11
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
เปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ E-Bidding   4
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   28
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   9
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   35