• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
2 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 24
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
4 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 36
5 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 47 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 31
6 จ้างจัดทำหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2563" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
7 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 22
8 ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 21
9 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 42
10 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 13
11 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 22
12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
13 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 22,500 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 23
14 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ E-Bidding - 19
15 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ฉบับเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) E-Bidding - 15
16 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
17 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
18 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
19 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 36 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 57
20 ประกวดราคาจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย สรรพเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากอาคารสุขประพฤติไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 23
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ัจัดซื้อกระดาษ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานฯ การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานฯ ก่ีปฏิรูปหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างทำเพลทจุลนิติ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 64 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด 0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายล็อคสลิง จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0
ซื้อครุภัณฑ์ตู้ปิดประกาศ จำนวน 1 ตู้ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม กรุ๊ป 0
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะไม้สักปิดทอง จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการจัดวางเครื่องสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณ ชั้น 10 โซน C อาคารรัฐสภา เกียกกาย เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ยู แอล เดคโคเรท จำกัด 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น Aficio SPC252SF หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0008 รหัส 84/58 หมายเลขเครื่อง X114PA00142 จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบเก็บถังบรรจุน้ำด้านล่าง จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท มรกตไฮเทค จำกัด 0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดื่ม จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานฯ แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จัดจ้างเคลือบด้านและยูวีเฉพาะจุดปกวารสารจุลนิติ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เมย. 64 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยู.วี. 0
จ้างทำเพลทรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา รอบ 6 เดือน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม 0
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ เจริญทรัพย์ 0
ซื้อสติ๊กเกอร์อเนกประสงค์ จำนวน 10 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ E-Bidding   6
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 E-Bidding   6
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi E-Bidding   7
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2568) โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   4
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะเจาะจง   3
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   5
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   14
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   12
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   5
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   23