• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ “สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒” E-Bidding - 1
2 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 2
3 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 2
4 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง - 1
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Data Archiving) E-Bidding - 6
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 8
7 ประกาศประกวดราคาจ้างขนย้ายและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบครุภัณฑ์การพิมพ์ของสำนักการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
8 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๒๓,๔๐๐ รีม E-Bidding - 3
9 ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
10 ประกาศประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
11 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง E-Bidding - 13
12 ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร "สาร สนช." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 12
13 ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำรุงรักษาเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) E-Bidding - 9
14 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 8
15 การประกวดราคาเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 16
16 ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ E-Bidding - 8
17 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 5
18 ประกวดราคาการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 4
19 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 13
20 ประกวดราคาจ้างจัดทำวีดิทัศน์การ์ตูน 2D Animation ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา E-Bidding - 7
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ซื้อกระเป๋าเดินทางเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ จำนวน 20 ใบ เฉพาะเจาะจง ร้าน Code Bags 0
จัดพิมพ์วารสาร “จุลนิติ” ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 0
จัดจ้างผลิตบทความวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 06 ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 “สิทธิปฏิเสธการรักษาในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการุณยฆาต” เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก๊อบปี้ 0
จ้างพิมพ์หนังสือรวมคำกล่าว คำกราบบังคมทูล กราบทูล คำถวายพระพรชัยมงคล คำถวายราชสดุดี บทอาเศียรวาท และคำกล่าวแสดงความอาลัย ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประจำปี พ.ศ. 2557-2562) เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก็อปปี้ 0
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เฉพาะเจาะจง นายวินัย รักหญีต 0
เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลือนที่สำหรับคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส เพิ่มเติม จำนวน 12 เลขหมาย เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียล มูฟ จำกัด 0
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท พรทวี โอเอ จำกัด 0
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 0
จัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON Aculaser (2800DN) จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั้นเนอรี่ 0
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์สีดำ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น MLT-D119S/SEE จำนวน 1 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร Brother รุ่น TN2280 จำนวน 3 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
จัดเช่าสัญญาณโทรศัพท์ ทีโอที จำนวน ๖ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 1
จ้างพิมหนังสือสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2561) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก็อปปี้ 1
จ้างจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปี 2557-2562 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการพิมพ์ 1
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผลิตรายงานคณะกรรมาธิการฯ เรื่องปัญหาสัตว์ต่างถิ่นที่รุกราน เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก๊อบปี้ 1
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จำกัด 0
จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรับฟู้ดรีเทล จำกัด สาขาปิ่นเกล้า 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมย่อยโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 0
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   2
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด

ไม่พบข้อมูล