• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 1
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 23
4 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 47 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 21
5 จ้างจัดทำหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2563" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
6 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 21
7 ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 17
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 39
9 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
10 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 20
11 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
12 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 22,500 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
13 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ E-Bidding - 19
14 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ฉบับเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) E-Bidding - 13
15 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
16 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
17 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
18 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 36 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 57
19 ประกวดราคาจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย สรรพเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากอาคารสุขประพฤติไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 22
20 ประกวดราคาจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย สรรพเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 110
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2
จ้างทำเพลทเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างทำเพลทวารสารจุลนิติ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานฯ เรื่องการจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ศึกษา กรณี : เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน เพื่อสำหรับใช้ในการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 - วันอา เฉพาะเจาะจง นางศรีวรรณ พันติ 0
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 120 ใบ เพื่อใช้ ในการจัดสัมมนา เรื่อง การแก้จนและลดเหลื่อมล้ำด้วยแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี-วัน 1
จ้างทำเพลทซองครุฑไม่ขยายข้างสีน้ำตาล c4 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1
การเช่าอาคารสุขประพฤติ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด 1
การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 2
การจัดซื้อยางยืดชนิดกลม สีขาว ขนาด 3 มิลลิเมตร จำนวน 10 ม้วน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
เคลือบยูวีปกรายงานฯ การบูรณาการอุตสาหกรรมการบินกับภาคเศรษฐกิจของชาติฯ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยู.วี. 0
เคลือบยูวีปกรายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ การบินรวมถึงการจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยู.วี. 0
สำหรับการซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1
สำหรับการซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบตรวจจับใบหน้า จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบระยะใกล้ (มีขาตั้ง) จำนวน 4 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท ที 1 เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) 1
สำหรับการซื้อป้ายชื่อพลาสติกตั้งโต๊ะ A297 สีดำ จำนวน 18 แพ็ค (แพ็ค/6 อัน) เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ขาวดำ ยี่ห้อ HP รุ่น P3015 หมายเลขเครื่อง VNF3F15185 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0002 รหัส 553/58 จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล - ไอที. จำกัด 3
จัดซื้อกระดาษสำหรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 E-Bidding   6
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi E-Bidding   7
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2568) โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   4
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะเจาะจง   3
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   5
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   14
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   12
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   5
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   23