• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง
 

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 30
3 จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา - 28
4 จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา - 31
5 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 36
6 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 32
7 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 74
8 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 49
9 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 48
10 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 17
11 ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 25000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 29
12 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
13 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 16
14 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
15 ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 76
16 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสาร "สารวุฒ่ิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
17 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 22
18 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
19 ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ (License) การประชุมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 30
20 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
การซื้อบริการไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน์ โฮลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 0
สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (iMac) พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 0
การซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 25 ถัง เพื่อใช้ในการระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน พอยท์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด 0
การซื้อไฟฉายแรงสูง ขนาดใหญ่ จำนวน 70 กระบอก เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอลลิแกนซ์ จำกัด 0
สำหรับการซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 10 ตัว เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอส.อี.เทรดดิ้ง (2022) 0
สำหรับการซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ เพื่อมอบแก่แขกชาวต่างประเทศ สำหรับเดินทางไปเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2566 เฉพาะเจาะจง บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อเป็นวัสดุคงคลัง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
สำหรับการซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 7 รายการ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิต ซัพพลาย 0
สำหรับการจ้างทำชุดนิทรรศการแบบผ้า ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่พิมพ์ภาพห้องประชุมจันทรา จำนวน 3 ชุด เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) เฉพาะเจาะจง บริษัท ออวิด้า จำกัด 0
สำหรับการจ้างทำครุภัณฑ์โครงสร้างแบบลอยตัว วัสดุโครงไม้ประกอบขึ้นรูปตามโครงสร้างผังนิทรรศการ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (สว.) เฉพาะเจาะจง บริษัท สตูดิโอแทนเด็ม จำกัด 0
สำหรับการจ้างจัดบูธนิทรรศการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี ภายใต้ชื่องาน “4 ปี สว. พบประชาชน เพื่อประชาชน” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ บริเวณสระมรกต ชั้น 1 และห้องประชุมจันทรา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอ ออร์กาไนซ์ จำกัด 0
สำหรับการจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการ “งานสาธิตและจัดแสดงสินค้าเศรษฐกิจฐานราก ในการสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี” ระหว่างวันอังคารที่ 26 – วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง บริษัท สเต็ปอัพ แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่ จำกัด 0
การซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 150 ใบ เพื่อใช้ในการจัดเสวนา เรื่อง “สิทธิเด็กไทยกับความปลอดภัยทางถนน” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องจัดประชุม หมายเลข 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เฉพาะเจาะจง ร้านจี ซี เอส ช็อป โดยนางอาม่วย แซ่ตั้ง 0
การจ้างทำป้ายแบรคดรอป (Backdrop) ซุ้มถ่ายภาพบริเวณหน้างาน จำนวน 3 ป้าย เพื่อใช้ในการจัดโครงการพิธีอำลาราชการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 15 คน ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต พรมลา 0
จ้างทำเพลทการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นฝายแกนดินซีเมนต์ (ครั้งที่ 2) เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 31 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล สีตลรัศมี 0
การจัดเช่าสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเรื่อง “ฉากทัศน์ความท้าทายต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครปฐม เฉพาะเจาะจง บริษัท ริมน้ำนครชัยศรี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0
การจัดซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50 ใบ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเรื่อง “ฉากทัศน์ความท้าทายต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครปฐม เฉพาะเจาะจง ร้านพี-วัน 0
การจ้างจัดดอกไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการพิธีอำลาราชการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 15 คน ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่ เฉพาะเจาะจง นางสาวเปล่งศรี จินดา 0
สำหรับการซื้อครุภัณฑ์กล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless Camera) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา   6
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   14
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   19
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding   9
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   16
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   19
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   13
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษา   7
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   16
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   14
เปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ E-Bidding   5
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   28
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   9
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   38