• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
2 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
3 ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 25000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 8
4 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
5 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
6 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
7 ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 45
8 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสาร "สารวุฒ่ิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
9 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
10 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
11 ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ (License) การประชุมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 20
12 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
14 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
15 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 2
16 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 28
17 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 30
18 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 44
19 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 56
20 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 40
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 ถึงวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์ บุญศรี 0
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 80 ใบ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง "ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566" วันจันทร์ เฉพาะเจาะจง บริษัท เฉลิมพระเกียรติ อุตสาหกรรม จำกัด 0
เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น) 0
เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน สำหรับใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติภารกิจโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 - วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์ บุญศรี 0
ดำเนินการจ้างตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และจีน” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง บริษัท สตูดิโอแทนเด็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0
จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 ใบ เฉพาะเจาะจง ร้านพี-วัน 0
จัดซื้อใบมีปรุเล็ก จำนวน 4 ใบ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด 0
ดำเนินการจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 350 ใบ เฉพาะเจาะจง ร้านพี-วัน 0
ดำเนินการจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565) จำนวน 450 เล่ม เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก็อปปี้ 0
ดำเนินการจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
สำหรับการเช่ารถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน สำหรับใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติภารกิจโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดแพร่ – ลำปาง – เชียงใหม่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ เฉพาะเจาะจง บริษัท จงเจริญทัวร์ จำกัด 0
ดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ 3 ด้าน ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HT-30 หมายเลขเครื่อง 356011 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-006-0001 รหัส 2/54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด 0
ราคาดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องไสสันทากาว ยี่ห้อ HORIZON รุ่น BQ – 460 หมายเลขเครื่อง 31012 หมายเลขครุภัณฑ์ 3610-001-0001 รหัส 2/48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด 0
ดำเนินการจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรม เฉพาะเจาะจง บริษัท สตูดิโอแทนเด็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0
ดำเนินการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดของสำนักการพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด 0
ซื้อน้ำแข็งประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เฉพาะเจาะจง นางสาวลาวัลย์ แซ่โค้ว 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจการรับรองบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ ณ ห้องรับรองพิเศษและห้องพักรอหมายเลข 201-207 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม 0
จ้างทำเพลทจุลนิติ ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 ก..ย.- ต.ค. 65 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างทำเพลทซองครุฑสีขาว DL เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำวารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   13
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   12
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   11
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   16
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ E-Bidding   10
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
เปลี่ยนแปลงแผนครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ E-Bidding   1
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   26
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   9
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   32