• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 30
2 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 17
4 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 34 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 26
6 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 12000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
7 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
8 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 32
9 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 46
10 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 43
12 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 27
13 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 17
14 ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 13
15 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 49
16 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
17 ประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส สำหรับสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 284 เลขหมาย ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร E-Bidding - 11
18 ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 16
19 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 34 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 27
20 ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างทำเพลทหนังสือรัฐธรรมนูญ 2560 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างซัก-รีด ชุดเครื่องแบบพิธีการ จำนวน 14 ชุด เฉพาะเจาะจง ร้านชารินทร์ 0
เช่าห้องสัมมนา เพื่อใช้ในการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะเจาะจง โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท (บริษัท อัครรัฐนันท์ จำกัด สำนักงานใหญ่) 0
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 90 ใบ เพื่อใช้ในการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 64 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์ที 5 พรีเพรส จำกัด 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0
จ้างทำป้ายตัวอักษร ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วุฒิสภา เฉพาะเจาะจง นางสาวสุณี จิตรมั่น 0
ซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 0
ซื้อสายล็อคสลิง จำนวน 6 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาศรีสมาน) 0
ซื้อสาย HDMI จำนวน 7 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแม็กซ์ (2017) จำกัด 0
ซื้อตรายางวันที่หมึกในตัว จำนวน 5 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 2
จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านสวนทับทิมพรทิพย์ โดยนายอัฑฒวัฑฒ์ ลิมป์สิทธิสาร 0
จ้างตัดเครื่องแบบพนักงานขับรถสีกากี จำนวน 18 ชุด เฉพาะเจาะจง ร้านนิวภูษาศิลป์ 0
ซื้อที่หุ้มหัวไมโครโฟนแบบฟองน้ำ สีดำ จำนวน 1000 ชิ้น เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอลลิแกนซ์ จำกัด 1
ซื้อปลั๊กไฟเพิ่มเติม ขนาดความยาว 3 เมตร 2 ช่อง USB จำนวน 6 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดนิทรรศการ เรื่อง การศึกษาพิจารณาการพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกองทัพไทย ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง บริษัท สตูดิโอแทนเด็ม จำกัด 0
จ้างหน่วยปฐมพยาบาล จำนวน 3 รายการ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ โถงหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดียเฮลธ์แคร์ จำกัด 0
จ้างพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด 19 (COVID 19) จำนวน 4 คน (เพิ่มเติม) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ Chatbot แบบ Conversational AI (Artificial Intelligence) สำหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับรอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   7
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร กับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   14
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ E-Bidding   9
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 E-Bidding   7
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   13
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi E-Bidding   8
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2568) โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   5
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   19
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   8
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   27