• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
2 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
3 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 38
4 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
5 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 6
6 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
7 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ “สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒” E-Bidding - 6
8 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 6
9 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 6
10 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง - 8
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Data Archiving) E-Bidding - 9
12 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 17
13 ประกาศประกวดราคาจ้างขนย้ายและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบครุภัณฑ์การพิมพ์ของสำนักการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
14 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๒๓,๔๐๐ รีม E-Bidding - 8
15 ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
16 ประกาศประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 13
17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง E-Bidding - 16
18 ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร "สาร สนช." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 14
19 ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำรุงรักษาเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) E-Bidding - 10
20 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 14
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Scanjet N8420 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0003 (59/53) จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล - ไอที. จำกัด 1
การซื้อธงชาติไอร์แลนด์ ขนาด 120 x 180 ซม. จำนวน 1 ผืน เฉพาะเจาะจง ร้านบวรธงชาติ 0
สำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 18 รายการ เฉพาะเจาะจง นายวินัย รักหญีต 0
จัดจ้างทำเพลทแผ่นพับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 1
การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด 1
การจัดจ้างซัก-รีด เครื่องแบบพิธีการ จำนวน 24 ชุด เฉพาะเจาะจง ร้านไลลา ซัก-รีด โดยนางสาวอุไรลักษณ์ พลมาตร 0
จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรสารสเตชั่นเนอรี่ 0
ซื้อกาแฟเม็ด จำนวน 12 ถุง เฉพาะเจาะจง บริษัท พระนคร คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำกัด 0
ซื้อน้ำดื่มถัง ขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 ถัง เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม 0
จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh Aficio MP2000Le จำนวน 3 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1
ซื้อป้ายชื่อตั้งโต๊ะพลาสติก PP จำนวน 48 อัน เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุวรรณ เวิร์คเมท 0
ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud For Teams All Apps สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Macintosh รุ่น Imac Retina 5K จำนวน 2 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 1
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 6 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด 1
ประกาศผลผู้ชนะจ้างพิมพ์เอกสารความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติ จำนวน 5 เรื่อง เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มบีก๊อปปี้ 0
จัดจ้างผลิตหนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ฉบับมีดัชนีค้นเรื่อง) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   3
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด

ไม่พบข้อมูล