• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ Seed Project ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ Seed Project เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผู้นำความเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” โดยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนผ่านกิจกรรม “มิตรภาพสร้างสรรค์” โดยโครงการดังกล่าวต้องการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในระดับท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สาธารณะให้เข้ามานำเสนอความคิดและวิธีการในการพัฒนาชุมชุนบ้านเกิดของตนเองผ่านการหยิบยกอัตลักษณ์ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตการเกษตร การท่องเที่ยว ตลอดจนด้านอุตสาหกรรม และการบริการมาต่อยอดให้กลายเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้กับคนในชุมชน โดยมี เยาวชนจากพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการฯ