• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา รับหนังสือแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน จาก ผศ.ดร. เชรษฐา ทรัพย์เย็น

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สผ.) คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน จาก ผศ.ดร. เชรษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
.
โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ  ได้กล่าวขอบคุณที่ทางเครือข่ายออกมาแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการฯ ในการปกป้อง พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันมาโดยตลอด และจำนำความตั้งใจนี้ส่งต่อไปยังคนไทยต่อไป
.
สำหรับแถลงการณ์ของคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ที่ขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุบ้านการเมืองในปัจจุบัน  ประกอบด้วย 1. ขอให้ดำรงจุดยืนของการมีสถาบันพระมหากษัตริย์คู่กับสังคมไทย เนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการอย่างสูงยิ่งร่วมกับกลุ่มประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสร้างชาติมาด้วยกัน ทุกองคาพยพในสังคมเกิดการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจในการสร้างบ้านแปลงเมือง จนทำให้ประเทศไทยตั้งมั่นคงและยั่งยืนจวบจนทุกวันนี้ 2. ไม่สนับสนุนให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในการแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองใด ๆ อันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำรงอยู่ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 3. บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ตลอดจนคำนึงถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพและไม่ละเมิดบุคคลอื่น เนื่องด้วยเป็นหลักการพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยที่บุคคลทุกหมู่เหล่าควรยืดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด