• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ จังหวัดสมุทรปราการ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง และคณะ ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและนับเป็นมรดกของชาติ ประกอบด้วย 
1. พิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม (สวนสุขภาพลัดโพธิ์) โดยมี นายพิทักษ์ ใจหลวง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวงแหวนอุตสาหกรรม กรมทางหลวงชนบท เป็นหัวหน้าคณะต้อนรับ และบรรยายข้อมูลประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างสะพานภูมิพล 1 โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
2. พระสมุทรเจดีย์ โดยมี นายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ เป็นหัวหน้าคณะต้อนรับ 
3. ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยมี นาวาเอก นุกูล สุขนิธิ ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นหัวหน้าคณะต้อนรับ 
4. ชุมชนบ้านสาขลา โดยมี นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เป็นหัวหน้าคณะต้อนรับ