องค์ความรู้ปี:      
คู่มือการประยุกต์ใช์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับงานบริหารทั่วไป
สรุปผลการอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ 1, 2 และ 3
องค์ความรู้การจำแนกผู้รักษาการตามกฎหมาย
การเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน
หลักการปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศ : การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ
การนำมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษและชื่อตำแหน่งบุคลากรในวงงานรัฐสภา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
infographic การควบคุมวัสดุ ( Video Clip)
แนวทางการจัดทำต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์  (Video Clip)
เทคนิคการทำ Animation (Video Clip)
ระบบการจัดคิวจดประชุมคณะกรรมาธิการออนไลน์ (Video Clip)
การนำเสนอภาพอินโฟกราฟิกแบบสั้น/กระชับ
All in One Digital Learning Platform : ออกแบบและสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล
นวัตกรรม Quick  Facilities Search ระบบค้นหาครุภัณฑ์
ขั้นตอนการจัดทำอินโฟการฟิกส์เอกสารวิชาการของสำนักวิชาการ
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างอินโฟกราฟิกส์
การจัดทำแนวทางการสอบถามเพื่อลงมติ
ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
องค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาษาอังกฤษสำหรับการต้อนรับผู้มาเยือน
แนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร
Strong Stronger Strongest พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน
infographic การควบคุมวัสดุ
อินโฟกราฟิก ไทม์ไลน์ สำนักกฎหมาย
ทำงานฉับไว ลดใช้กระดาษ
จ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่อในยุคโควิด
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายยกเลิก/ เลื่อนกรณีโควิด
คู่มือการเดินทางต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การเตรียมการบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ด้วย Calendar Note
แนวทางการจัดทำต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์
การพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชน (Video Clip)
คู่มือการตรวจสอบภายใน
แนวทางการพัฒนา Digital Parliament
เทคนิคการจัดทำและการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก
การสื่อสารด้านนโยบายและแผน
แนวทางการปฏิบัติงานในการจดและจัดทำรายงานการประชุมลับสภาและลับคณะกรรมาธิการ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานราชการ แล้วลูกจ้างประจำของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในคณะกรรมการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คู่มือการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 129 วรรค 6
แนวทางการติดตามการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Smart Law for Senate
คู่มือการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
เทคนิคการจัดทำกระทู้ถาม
How to ISO 9001:2015
การควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ขอเป็นคนผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
 กระบวนการเสนอความเห็นทางกฎหมายกรณีที่มีผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการตราร่างพระราชบัญญัติเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา
การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสมาชิกวุฒิสภา
Planning 4.0 พร้อมจูนเครื่องแผน
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธีฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2562
การจัดทำเอกสารทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ และการติดตามและประเมินผล
การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพ
หลักการเขียนคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และคำกราบบังคมทูลในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา หรือประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ของสานักงานประธานวุฒิสภา
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
เทคนิคการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ในการทำผลงานเลื่อนระดับ
เทคนิคและวิธีการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา
เทคนิคการจัดทำเอกสาร ทางวิชาการ
กระบวนการจัดทำาข้อมูลเอกสารลับ ของคณะกรรมาธิการในความรับผิดชอบ ของสํานักกํากับและตรวจสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ หัวข้อ การจัดสรรทุนการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมสร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2560
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
รู่้เฟื่องเรื่องอาเซียน
องค์ความรู้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รูปแบบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
คู่มือการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง สมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
เกร็ดความรู้ประสบการณ์เดินทางในประเทศสมาชิกอาเซียน
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
การพูดในที่สาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  สู่ ISO 9001 :2015
ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจ ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา  หัวข้อ “ค้นฟ้าคว้าดาวสภา”
Tip and Technique ในการจัดทำบทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการการจัดทำเอกสารประกอบฯ
กระบวนการตราพระราชบัญญัติชั้นคณะกรรมาธิการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th
การจัดทำรายละเอียดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้ Facebook
ศัพท์และสำนวนที่สภาตามบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช 2560
การจัดทำรายงานการประชุม  ชวเลขดิจิตอล
การติดตามผลการดำเนินงานตามการตอบกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมระหว่างประเทศ
 แนะนำแหล่งสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา
ประวัติและความเป็นมาของสมาชิกรัฐสภา
ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
senate service
HRD senate
English  Delivery by BFL
การใช้ Google docs ในการถอดข้อความ  Speech To Text
คู่มือการตรวจรับพัสดุการพิมพ์
การจัดทำ Factsheet
เปิดวาร์ปเรื่องแผน
การจัดทำสรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ระบบการประชุมโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้ารหัสแทนการใช้กระดาษสำหรับการประชุมลับ
6 เทคนิค WFH ให้ได้งานและมีความสุข
ออกแบบรวดเร็ว ลดขั้นตอน ใช้อุปกรณ์น้อย
การใช้ pivot Table ในการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ
สารบบเรื่องร้องเรียนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
การเบิกจ่ายเงินทดลองราชการ ยุค New Normal ด้านเจ้าหน้าที่การเงิน
Senate information service Delivery
เทคนิคการตรวจทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของสำนักวิชาการ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รูปแบบ ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
เทคนิคการจัดทำข้อมูลทางวิชาการสำหรับประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา
คู่มือการจัดทำรายงานผลการแสดงตน เพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ประวัติและความเป็นมาของสมาชิกรัฐสภา