• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
 

 
                     ด้วยประธานวุฒิสภาได้มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีความยั่งยืน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาจากสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันองค์กรสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ประเมินของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Department of Climate Change and Environment) โดยได้ส่งหน่วยงานนำร่องเข้าร่วมการประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว จำนวน ๕ สำนัก (สำนักการพิมพ์ สำนักการต่างประเทศ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักภาษาต่างประเทศ และสำนักนโยบายและแผน) ซึ่งผลการประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ทั้ง ๕ สำนัก ในระดับดีเยี่ยม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะขยายผลโครงการสำนักงานสีเขียวตามมาตรฐานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกสำนัก ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑. ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
๒. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่สิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์
     เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ  มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
๓. มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. ปฏิบัติตามเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. สร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้รับรู้ เข้าใจ และให้ความ
     สำคัญในการรักษา ฟื้นฟู และธำรงด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
๗. ประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
             สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความมุ่งมั่นเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงนโยบายและร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม