• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 

Green Office

หมวด 6
การจัดซื้อและจัดจ้าง

 
 
 
หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

6.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        
(1) กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ
        (2) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถระบุ แหล่งข้อมูลสืบค้นได้
        (3) จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้ายี่ห้อ   ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุ การรับรองของสินค้านั้น หากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศจะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศให้การรับรองนั้น ๆ ด้วย


         (4) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีไม่มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         (5) จัดทำบันทึกข้อความ แจ้งเวียนจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (แจ้งสำนักต่าง )

หมายเหตุ: สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้า
(2) จัดทำแหล่งสืบค้นสินค้าและบริการ รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
(3) บัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริง
      -บัญชีรายชื่อสินค้าที่ใช้จริง (ทบทวน ม.ค. 2567)
     -ภาพประกอบสินค้าที่ใช้จริง เดือนมกราคม 2567

(4) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีไม่มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) จัดทำบันทึกข้อความ แจ้งเวียนจัดหาวัสดุที่เป็นมิตร (แจ้งสำนักต่างๆ)  
    (5.1) บันทึกสำนักต่างๆ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดหาวัสดุที่เป็นมิตร
    (5.2) บันทึกสำนักการคลังฯ แจ้งเวียนแนวทางการจัดหาวัสดุที่เป็นมิตร

6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือ มูลค่าสินค้า
(1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อทั้งหมด โดยระบุยี่ห้อและรุ่นสินค้า
 (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
(3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการสินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า
หมายเหตุ: สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2566 - มกราคม 2567  
      
(2) ฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้
      (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     
  

6.1.3  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.3  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       -
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       - สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริง

 

6.2 การจัดจ้าง

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้าน สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรองโดยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว

(2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง ทางสำนักงานจะต้องทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น

(3) มีการตรวจสอบ หรือ Checklist การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เช่น กรทำความสะอาดห้องน้ำ

(4) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน

(5) จัดทำประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(6) ชี้แจงด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับจ้าง ได้แก่ พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) หลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง 
-เอกสารรับรองจ้างทำความสะอาด 3 เดือน (ต.ค.66-ธ.ค.66)
-เอกสารรับรองจ้างทำความสะอาด 5 เดือน (ม.ค.67-พ.ค.67)
(2) การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานเบื้องต้น
   (2.1) การประเมินประสิทธิภาพผู้รับจ้างเดือนตุลาคม 2566-มกราคม 2567
   (2.2) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้รับจ้างช่วง
(3) มีแบบฟอร์มการตรวจสอบ หรือ Clecklist การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เช่น การทำความสะอาดห้องน้ำ
(4) การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
- ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
- เอกสารรับรองฉลากเขียวจ้างทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์
- สัญญาจ้างทำความสะอาด 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)
- สัญญาจ้างทำความสะอาด 5 เดือน (มกราคม 67-พฤษภาคม 67)
- สัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567)
- สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เดือน (ตุลาคม 2566-พฤษภาคม 2567)
- สัญญาจ้างบริการขับรถยนต์ (กุมภาพันธ์ 2563-มกราคม 2568) 
-
สัญญาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567)
(5) ประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(6) การอบรมชี้แจงด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับจ้าง ได้แก่ พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 

6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น

(1) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงาน จะต้องทำการประเมินอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
(2) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำสำนักงาน จะต้องทำการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน

6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น
      
- จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพตามกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (แบบฟอร์ม 6.2(2)) 

6.2.3 ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรือ อื่นๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดทำประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง แนวทางสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) แบบการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) จัดทำแหล่งการสืบค้นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) กรณีมีความจำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนา และอบรม นอกสำนักการพิมพ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักการคลังและงบประมาณ

6.2.3 ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรือ อื่นๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม
      (1) จัดทำประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง แนวทางสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     (2) แบบการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     (3) จัดทำแหล่งการสืบค้นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) กรณีมีความจำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนา และอบรม นอกสำนักการคลังและงบประมาณ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักการคลังและงบประมาณ