• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างห

Green Office

หมวด 5
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวด/ตัวชี้วัด หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

5.1 อากาศในสำนักงาน

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

(1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)
(2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา
(3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อ 1
(4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติในข้อ 1
(5) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
(6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์
(7) การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษทางอากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี)
(8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย (สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่าย เป็นหลักฐานประกอบ)

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
        
(1) - (2) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานที่สร้างมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้กำหนดผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน สำหรับเครื่องปรับอากาศสำนักบริหารงานกลางเป็นผู้จัดทำแผนบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
        หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 1
        หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 2
        (3) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
        หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
        (4) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ตระหนักถึงมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ดังนั้น จึงได้จัดทำประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ประจำปีงบประมาณ
        หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (5) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้จัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห่างจากผู้ปฏิบัติงานภายใน
        หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (6) สำนักงานฯ ได้มีการควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน โดยการติดป้ายดับเครื่องยนต์ ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน B1 และ B2
        หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (7) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้จัดทำแผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
        หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (8) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ประจำปีงบประมาณ ทางแอพพิเคชั่นไลน์ (Line) เพื่อให้บุคลากรได้ทราบ
        หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนด พื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

(1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
(2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
(3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
(4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณ ข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า ออกของ สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น
(5) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่

5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนด พื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด
        (1) สำนักการคลังและงบประมาณ มีการรณรงค์พิษภัยจากการสูบบุหรี่ ซึ่งได้จัดทำเป็นโปสเตอร์รณรงค์ เพื่อ
ให้บุคลากรได้ทราบ โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบทางแอพพิเคชั่นไลน์
        
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 1 
        หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 2       
        (2) บุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ ได้มีจิตสำนึกในการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงาน ทำให้พื้นที่ปฏิบัติงานภายในสำนักการคลังและงบประมาณเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ดังนี้ จึงไม่จำเป็นต้องมีป้ายสัญลักษณ์ในการห้ามสูบบุหรี่ แต่ในบริเวณพื้นที่บริเวณจุดรับประทานอาหารซึ่งอยู่ภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงานได้มีการติดป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ไว้เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (3) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้ภายนอกอาคาร โดยได้ติดสัญลักษณ์เพื่อให้เป็นเขตสูบบุหรี่
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (4) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดเขตในการสูบบุหรี่ภายนอกตัวอาคาร ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
       หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (5) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้มีการตรวจสอบก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่เดือนละ 1 ครั้ง 
       หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษ อากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้ มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงานมีที่กั้นเพื่อกันมลพิษทางอากาศกระทบกับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย

5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

        (1) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษ อากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ตามประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
         หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (2) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษ อากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ตามประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
         หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.2 แสงในสำนักงาน

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด

(1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปีพร้อม แสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุด ทำงานแลพื้นที่ทำงาน
(2) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
(3) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
(4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด
        (1) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้รับการตรวจวัดความเข้มของแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากอาจารย์พฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (2) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้รับการตรวจวัดแสงโดยใช้เครื่องวัดแสงที่มีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบจากมหาวิทยาลัยมหิดล
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (3) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้รับผลการตรวจวัดแสงที่เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายที่กำหนด
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มของแสงของสำนักการคลังและงบประมาณ คือ อาจารย์พฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.3 เสียง

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคาร สำนักงาน

(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคาร สำนักงาน
        (1) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน ตามประกาศ ตามประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
        
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (2) สำนักการคลังและงบประมาณ ไม่มีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
        
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่ เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน แนวทางการกำหนดมาตรการ มีดังนี้
– มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
– มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย

5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
       (1) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังเกิดจกการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตามประกาศ ตามประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (2) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน ตามประกาศ ตามประกาศสำนักการคลังและงบประมาณ เรื่อง มาตรการป้องกันและรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
   
  หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.4 ความน่าอยู่

5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของ สำนักงานโดยจะต้องดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและ นอกอาคาร โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้
(2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง เหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป ทั้งใน อาคารและนอกอาคาร
(3) มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
(4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงานรวมไปถึงมีการปฏิบัติ จริงตามแผนงาน

5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของ สำนักงาน โดยจะต้องดำเนินการดังนี้
       (1) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้จัดทำแผนผังของสำนักโดยได้กำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน
     
 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (2) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป
     
 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (3) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรม Big Cleaning จำนวน 2 ครั้ง และมีการจัดทำ 5ส ภายในสำนักการคลังและงบประมาณ 
       หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 1
       หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 2
       หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 3

         หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 4
         (4) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้กำหนดแผนงานการบำรุงรักษาและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด

5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด
       สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น

5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น          
        สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100
        
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด

(1) มีการกำหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ
(2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรคอย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง
(3) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
(4) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค
(5) ไม่พบร่องรอยหรือสัตว์นำโรคในระหว่างการตรวจประเมินของกรมฯ
หมายเหตุ : การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมาดำเนินการแทน

5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด
      (1) - (2) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมสัตว์พาหะนำเชื่้อ
     
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
      (3) - (4) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบร่องรอยสัตว์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งในแผนควบคุมสัตว์าพหนะนำเชื้อมีการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหนะนำโรค
     
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
  

 

 

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามแผนที่กำหนด

(1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
(2) จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น จะต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมด
(3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น
(5) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น
(6) มีการจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
(7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลพร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
(8) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟพร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามแผนที่กำหนด
       (1) มีแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (2) - (3)จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น 
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
       (4) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้รับการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและการอพยพหนีไฟขั้นต้น ในวันที่ 11 มกราคม 2567 
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (5) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 1
       หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 2
       (6) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดจุดรวมพลไว้ให้บุคลากรในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ไว้บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถรองรับบุคลากรได้และมีป้ายแสดงอย่างชัด
     
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (7) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้มีเส้นทางหนีไฟในกรณีที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ 
     
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
      (8) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้มีการกำหนดทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟพร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
     
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง

5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละ
ของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
       - แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2566 - 2567
        
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และร้อยละของ พนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

(1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
– ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจาก พื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตร นับจากคันบีบและถ้าเป็นวางกับพื้นที่จะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง
– ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)
– สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) ถ้ามี
(2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน
– สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่ มากกว่า 300 ตารางเมตรหรืออาคารสูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป)
– ติดตั้งตัวดักจับควัน (smoke detector) หรือความร้อน (heat detector)
(3) มีการตรวจสอบข้อ (1) - (2) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข
(4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้ง เตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม
(5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และร้อยละของ พนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
       (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
            - ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน
              สำนักการคลังและงบประมาณ ชั้น 1 มีถังดับเพลิง จำนวน 2 จุด และกลุ่มงานพัสดุ ชั้น B1 จำนวน 1 จุด
             
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
            - ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ไม่มี)
            - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station)
              สำนักการคลังและงบประมาณ มีสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(Hose and Hose Station) บริเวณทางเข้าห้องปฏิบัติงานของสำนักฯ จำนวน 1 จุด 
              หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน
            - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
              
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
            - ติดตั้งตัวดักจับควัน (smoke detector)
             
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
       (3) สำนักการคลังและงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อ (1) - (2) ทั้งในจุดที่อยู่ในชั้น 1 และกลุ่มงานพัสดุ ชั้น B1 โดยยังไม่พบว่าเกิดการชำรุด
             
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 1
             หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 2      
       (4) บุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ ได้รับการอบรมถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาแจ้งเตือนจากกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงาน
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
        (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาแจ้งเหตุเพลิงไหม้
       
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง