• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

ยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งสำนักงานประธานวุฒิสภา

เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานประธานวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566