• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
ยินดีต้อนรับ สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 

 
 

 
 
 
 

การดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2567

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย

กระดาษ

น้ำประปา

ไฟฟ้า

เชื้อเพลิง

ของเสีย

ก๊าซเรือนกระจก