• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา

ลำดับที่ เรื่อง / รายการ การแต่งตั้ง / การเลือกตั้ง Download
 
(๑) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๑ เลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
(๒) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๒ แต่งตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
(๓) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๓ แต่งตั้ง
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑
(๔) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๔ แต่งตั้ง
เมื่อวันที่๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
(๕) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๕ แต่งตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๖ แต่งตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕
(๗) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๗ แต่งตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
(๘) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๘ แต่งตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓
(๙) รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ ๙ แต่งตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙