• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา

 

รายงานการประชุม

 

คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการ
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ

สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ

หมวด ๑ บททั่วไป
 
  
  
  
 
  
  
  
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
 
    
 
    
    
 
   
    
    
หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ
         
       
  
        
   
  
    
     
   
   
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
หมวด ๖ รัฐสภา
  
   
 
  
  
         ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
         ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
  
  
  
  
  
  
 
         ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
 
   
      
      
         ส่วนที่ ๔ กรรมการการเลือกตั้ง
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
    
       
  
  
    
  
  
         ส่วนที่ ๕ บทที่ใช้แก่สภาที่ ๒
  
   
  
  
  
        
         ส่วนที่ ๖ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
  
   
  
  
         ส่วนที่ ๗ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
  
  
  
 
         ส่วนที่ ๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  
  
  
  
  
     
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
หมวด ๗ คณะรัฐมนตรี
       
หมวด ๘ ศาล
  
  
  
  
          ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
          
  
  
          ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ
          ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม
  
  
  
  
          ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง
          ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร
หมวดที่ ๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
    
  
หมวด ๑๐ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
  
  
  
  
           ส่วนที่ ๑ การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
           ส่วนที่๒คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
           ส่วนที่ ๓ การถอดถอนออกจากตำแหน่ง
   
  
  
  
           ส่วนที่ ๔ การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หมวด ๑๑ การตรวจเงินแผ่นดิน
  
  
  
  
หมวด ๑๒ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
บทเฉพาะกาล