• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การรับคณะ

 
 
  •  นาย Juan Miguel F. Zubiri ประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐฟิสิปปินส์ และคณะ
     จำนวน คน  เวลา 13.00 - 14.30 นาฬิกา

  •   คณะรัฐสภาแห่งเอเชีย (PCAsia)ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของรัฐสภา”
     จำนวน ..  เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา