• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

ยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนัก........ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนัก.........

เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖