• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 
พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
กรรมาธิการวิสามัญ
11 มีนาคม 2559 - 4 ธันวาคม 2561
 
พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา
11 มีนาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2561
 
พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
กรรมาธิการวิสามัญ
11 มีนาคม 2559 - 14 มิถุนายน 2561