• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
 
 
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสมชาย แสวงการ
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
 
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
 
นายภาณุ อุทัยรัตน์
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
 
นางวรารัตน์ อติแพทย์
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก นพดล อินทปัญญา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายพลเดช ปิ่นประทีป
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวจรวยพร พงศาวสีกุล
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
กรรมาธิการวิสามัญ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายประมาณ สว่างญาติ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสุนี จึงวิโรจน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
กรรมาธิการวิสามัญ
 
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายวัลลภ นาคบัว
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
กรรมาธิการวิสามัญ
 
นางสาวบุษยพรรณ ปักการะโน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
นายณธกร เมธาวริศากุล
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ