• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
20 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2564
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
กรรมาธิการวิสามัญ
20 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2564
 
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
9 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2563