• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.พิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสื่อสารเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม (Mindset) สำหรับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยและเพื่อความมั่นคงของประเทศ และจัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ\\\\\\\\\\\\
2.ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยกลไกเชิงสร้างสรรค์ มีนวัตถกรรมและวิธีการเชิงรุกด้วยกระบวนการกลุ่มและสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจนสามารถสร้างพลังและพฤติกรรมที่แสดงถึงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์\\\\\\\\\\\\
3.ตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น\\\\\\\\\\\\
4.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ\\\\\\\\\\\\
5.ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมอบหมาย
 

ไม่พบข้อมูล
 
ครั้งที่ วันที่
5/2567 28 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2567 14 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2567 7 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
2/2567 24 มกราคม 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2567 10 มกราคม 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
34/2566 27 ธันวาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
33/2566 20 ธันวาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
33/2566 13 ธันวาคม 2566
งดประชุม
32/2566 29 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
31/2566 15 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ