• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.พิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสื่อสารเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม (Mindset) สำหรับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยและเพื่อความมั่นคงของประเทศ และจัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ
2.ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยกลไกเชิงสร้างสรรค์ มีนวัตถกรรมและวิธีการเชิงรุกด้วยกระบวนการกลุ่มและสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจนสามารถสร้างพลังและพฤติกรรมที่แสดงถึงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์
3.ตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น
4.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
5.ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมอบหมาย
 
 
นายภาคภูมิ เดชหัสดิน
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
24 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563
 
นางถวิลวดี บุรีกุล
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
24 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
 
ครั้งที่ วันที่
5/2564 10 พฤศจิกายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2564 24 กันยายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2564 22 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระ  
2/2564 8 มีนาคม 2564
ระเบียบวาระ  
1/2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2564 8 กุมภาพันธ์ 2564
งดประชุม
21/2563 21 ธันวาคม 2563
21/2563 14 ธันวาคม 2563
งดประชุม
20/2563 7 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระ  
19/2563 30 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระ