• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ประธานกรรมการ
 
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
 
นางปัณณิตา สท้านไตรภพ
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
 
นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข
รองประธานกรรมการ คนที่สาม
 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
 
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
 
นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบัญชี
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์)
กรรมการ
 
นางปฤษณา อติแพทย์
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กรรมการ
 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือผู้แทน
กรรมการและเลขานุการ
 
นางสาวพนมวัน อินรีย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวน้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นายเศรษฐพงศ์ ยอดอินทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวรุ่งนภา สุวรรณไชย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ